א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול

 
א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ - לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול
תיקים נוספים על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ | תיקים נוספים על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול

1006/03 א     06/06/2004
א 1006/03 א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ נ' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול
1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה
מאוחד עם
א 001006/03
א 1046/03


בפני
כבוד השופטת:
ש' וסרקרוג

תאריך:
06/06/2004


תא 1006/03
א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

- ח"פ 512529009
התובעת

- נ ג ד -


לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

- חפ 511385163
הנתבעת
תא 1046/03
לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

- חפ 511385163

התובעת

- נ ג ד -


1. א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

- ח"פ 512529009
2. חלאד בסול
- ת"ז 50149327
3. עפיף בסול
- ת"ז 56983810


הנתבעים

בשם א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

- עו"ד עמנואל סלומונוב
בשם לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

- עו"ד משה פרייליך

פסק - דין

1. עניינם של התיקים דנן – בקשה לאישור פסק-בוררות, ומנגד בקשה לביטולו של הפסק, לפי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות).
בת"א 1006/03 הגישה חב' א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

(להלן: חב' אדם) בקשה לאישור פסק בוררות שהוגדר כ"פסק בוררות סופי", שניתן על-ידי הבורר אינג' הויס שטיין ביום 4/11/03 (להלן: פסק הבוררות).
בת"א 1046/03 הגישה חב' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

(להלן: חב' לוקי) בקשה לביטול פסק הבוררות, בעילה של חריגת הבורר מסמכותו, בשל התעלמות הבורר, לטענתה, מן ההסכמים והחוזים שבין הצדדים, אי הכרעה בעניינים שנמסרו להכרעת הבורר ועיוות הדין. לחלופין הגישה חב' לוקי, במהלך הדיון שהתקיים, בקשה לתיקון פסק-הבוררות. הדיון בשתי התביעות אוחד.

2. המחלוקות שנתגלעו בין הצדדים ושהועברו להכרעת הבורר הן בקשר לבניית פרוייקט המגורים בהר יונה שבנצרת עילית (להלן: פרוייקט המגורים), בין חב' לוקי, כמזמין העבודה, לבין חב' אדם, כקבלן המבצע עבודות בנייה, הועברו להכרעה בפני
בורר, עוד במהלך ביצוע הבנייה.

בין הצדדים נחתמו שני חוזים בקשר לפרוייקט המגורים. האחד, בניית 106 יחידות דיור, אשר אמור היה להתבצע בשני שלבים: יחידות דיור בבניין 155 בשלב ראשון, ויחידות דיור בבניין 154, בשלב השני. החוזה הנוסף בין הצדדים היה בקשר לבניית חניון במגרש 406.

3. על-פי הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים ב- 12/9/02, מוסמך היה הבורר שלא לנמק את פסק הבוררות. למרות האמור, ניתן פסק הבוררות בתוספת "מילות הסברה" כהגדרת הבורר, כדי להבהיר את מהלך מתן ההחלטה. ואולם הבורר הוסיף והדגיש, ש"דברי ההסבר" שהוספו, אינם בשום מקרה "הנמקה מפורטת ומלאה".
המחלוקות התעוררו במהלך ביצוע העבודות בשטח. במסגרת דיון בבית המשפט בבקשת חב' לוקי להוציא צו מניעה נגד חב' אדם, ולהורות על סילוק ידה של האחרונה מאתרי הבנייה בשטח, מונה הבורר על ידי בית המשפט. הבורר ראה כמשימה ראשונה להביא לחידוש העבודה באתר הבנייה. ולאחר מכן בסיום ההליכים ניתן פסק-הבוררות.

עיון בפסק הבוררות מורה, כי הבורר דן בכל נושאי המחלוקות שהובאו להכרעה בפני
ו, ולמעט "תיקון" נדרש, כפי שיפורט להלן, אין מקום להתערבותו של בית המשפט.

4. לטענת חב' לוקי כי הבורר התעלם מן ההסכמים שהיו בין הצדדים, וכי לא פסק על פי האמור בהם, יש להשיב, כי טענה זו, גם אילו הועלתה במסגרת דיון שבמהותו "ערעור", ספק אם הייתה מתקבלת. הבורר ליווה את הליכי הבנייה בשלבים השונים, אבחן בין שלבי הבנייה בכל אחד מן הבניינים, ולאחר ששחרר את חב' לוקי מחובתה על פי ההסכם למסור את הקמת הבניין 154 לחב' אדם, הורה הבורר על הגשת כתבי טענות מתוקנים ומעודכנים. ההפרות שהיו, ככל שהיו, והסעד המתבקש עקב כך, נקבעו כולם על-ידי הבורר. התוצאה אליה הגיע הבורר מסתמכת על קביעות אלה, ואין מקום להתערב בה. טענות לפיהן הבורר לא התייחס אל כל הראיות שהיו בפני
ו או אל כל החוזים הרלוונטיים או פסק בניגוד לאלה, גם אם יכול להיות להם משקל בבית משפט לערעורים, אינו יכול לשמש בסיס להתערבותו של בית משפט זה ביושבו בבקשה לאישור או לביטול פסק-בוררות (ראה, אוטולנגי, בוררות דין ונוהל (מהדורה שלישית מורחבת - 1991), עמ' 425-426).

ככלל, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב באלה, ועל אחת כמה וכמה, שאין מקום לעשות כך, במסגרת סמכותו של בית משפט זה, במסגרת בקשה לאישור או לביטול פסק בוררות.

מסקנה זו מתבקשת גם לעניין הטענות הנוספות שהועלו על-ידי חב' לוקי, לרבות גובה הבטוחה להבטחת טיב העבודות של חב' אדם, ביטול ההסכם לגבי הדירה בבניין 154, שאין חולק שלא נבנה על-ידי חב' אדם וטענות אחרות, ככל שהועלו, ושאין מקום לחזור ולדון בהן.

סמכות בית משפט זה לבטל פסק בוררות מנויה ומפורטת בסעיף 24 של חוק הבוררות. טענות חב' לוקי אינן כלולות בהן. בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסק הבוררות (ראה ע"א 1325/92 רמי קולקר נ' דיפלומט אופנועים (1985) בע"מ, פ"ד מז (3)
89, 93). לפיכך דין ההתנגדות להידחות, ויש להשאיר את פסק הבוררות על כנו, למעט בקשת התיקון, שעוד סולומנוב, ב"כ חב' אדם, אף נתן הסכמתו לתיקון.

5. בפרק יא' של פסק הבוררות, בעמ' 5 שם, חייב הבורר את חב' לוקי להמציא ערבות בנקאית,על אף שמתוכנו של הפסק עולה בברור, כי החובה לעשות כן מוטלת על חב' אדם, כחובה נלווית ועצמאית, לבצע תיקונים אפשריים.
אשר על כן, אני מורה על תיקון פסק הבוררות באופן שבפרק יא', סעיף 3.2 בעמ' 5 של הפסק ייכתב:
א. א. בשורה הראשונה, במקום: "תמסור חב' לוקי", ייכתב: "תמסור חב' א.ד.ם."
ב. ב. בשורה השניה, במקום: "בידה", ייכתב "בידי חב' לוקי".
למעט התיקונים המפורטים לעיל, יעמוד פסק הבוררות על כנו (להלן: פסק הבוררות המתוקן".

משנדחתה בקשת ביטול פסק הבוררות, יש לאשר את פסק הבוררות המתוקן.

6. אשר על כן, אני מורה כמפורט להלן:
א. התובענה בת"א 1046/03 - בקשת חב' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ

(להלן: חב' לוקי) לבטל את פסק הבוררות, נדחית.
ב. התובענה בת"א 1006/03 - בקשת חב' א.ד.ם בוני הארץ בע"מ

(להלן: חב' אדם) לאישור פסק הבוררות, בכפוף לתיקונו כמפורט בסעיף 5 של פסק-הדין, מתקבלת.
אשר על כן, על-פי הסמכות הנתונה לבית משפט זה אני מאשרת את פסק הבוררות המתוקן, ונותנת לו תוקף של פסק-דין.
ג. חב' לוקי תשלם לחב' אדם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, בשתי התובענות שאוחדו, בסכום של 6,000 ₪, בצירוף מע"מ כחוק, נכון למועד מתן

פסק דין
זה.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום י"ז בסיון, תשס"ד (6 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.


ש' וסרקרוג
, שופטת

של
א בית משפט מחוזי 1006/03 א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ נ' לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול (פורסם ב-ֽ 06/06/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ      דוח מידע משפטי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ      דוחות מידע עסקי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ,א.ד.ם בוני הארץ בע"מ ,חלאד בסול ,עפיף בסול


להסרת פסק דין זה לחץ כאן