פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ - מורלינוי בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ מורלינוי בע"מ
 
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ - מורלינוי בע"מ126026/00 בשא     30/07/2001תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על מורלינוי בע"מ
בשא 126026/00 פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ נ' מורלינוי בע"מ

פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ

בעניין:
המבקשת
נגד
מורלינוי בע"מ


המשיבה
החלטה

1. רקע כללי

המשיבה, חברה פרטית - מורלינוי בע"מ
, הגישה תובענה נגד המבקשת - פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
, חברה ציבורית, לתשלום 342,019.- ש"ח. החוב הנתבע מקורו בהלוואה בסך (קרן) של 992,000.- ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור 3%. בהתאם לתנאי ההלוואה אמורה היתה המבקשת לפרוע את מלוא ההלוואה בתום שנה ממועד ההסכם (שנחתם ביום 23/12/96). למבקשת שמורה הזכות להאריך את מועד פרעון ההלוואה ל - 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאי שבתום כל שנה תשלם את הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו נכון לאותו מועד. ביום 24/10/98 פרעה המבקשת חלק מחובה בסך 865,000.- ש"ח במסגרת עסקה שבוצעה בינה לבין בעלת המניות העקרית שלה - חברת אגריפארם אינטרנשיונל בע"מ, אך את יתרת ההלוואה לא פרעה ומכאן התובענה.
2. המבקשת עותרת למתן רשות להתגונן. בקשתה נתמכת בתצהיר מנהלה. בתצהיר זה נטען כדלקמן:

2.1 ביום 06/03/97 המחתה חברת אגריפארם, בעלת השליטה במבקשת, למשיבה חלק מזכויותיה בגין הלוואת בעלים למבקשת. כתוצאה מכך קיבלה המשיבה זכות (מותנית) להחזר הלוואת הבעלים סך 992,000.- ש"ח ליום 23/12/96. בהתאם לתנאי שטר החוב וההסכמות שהיו בין המבקשת לבין אגריפארם והמשיבה, ניתנה למבקשת הזכות להאריך מועד פרעון ההלוואה עד לתאריך 22/12/01 (להלן: שטר חוב, מצורף לבקשת הרשות להתגונן בסימון ה').

2.2 נוכח הצורך של אגריפארם להגן על השקעתה בפרי העמק, נאסר על המשיבה ובעלי מניותיה (מאירסון ולב-ארי) להעביר את הזכויות שקיבלו לצד שלישי (ראו: חוזה 3/97). ביום 15/02/00 הפרה המשיבה, הפרה יסודית, את האמור בחוזה 3/97 ומכרה מניותיה במבקשת במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך. בגין הפרה זו הגישה אגריפארם ביום 05/06/00 תביעה כספית כנגד המשיבה ובעלי מניותיה על סך 2,785,155.- ש"ח (להלן: ת"א 1952/00). לגרסת המבקש, התובענה בה עסקינן הוגשה בחוסר תום לב תוך ניצול לרעה של ההליך המשפטי התלוי ועומד (ת"א 1952/00).

3. דיון

3.1 בבקשת רשות להתגונן, ההלכה היא כי על המבקש להראות כי תצהירו מגלה ראשית דבר עובדה או עובדות, אשר יכולות, בהנחה שהן נכונות, להוות בסיס כלשהו לטענה משפטית ראויה. המבקש טוען בתצהירו כי מוסכם וברור לכל הצדדים כי יתרת הלוואת הבעלים תפרע בהתאם לאמור בשטר החוב עד ליום 22/12/01.
בחקירתו משיב המצהיר:
"...הוסכם שהתשלום יידחה עד דצמבר 2001. זה הוסכם בעל פה עם מאירסון שייצג את מורלינוי. יתרת התשלום היתה צריכה להידחות".
(עמ' 2 לפרוטוקול שורות 22-24).
המצהיר לא נסוג מגרסתו האמורה בתצהיר. יש בה איפוא משום הגנה אפשרית, אפילו מדובר בהגנה דחוקה (ויודגש: המצהיר טוען בתצהירו, כי למבקשת אין מחלוקת עם המשיבה שבדיווח לבורסה היא הודתה כי הלוואת הבעלים לא נפרעה על פי תנאי שטר החוב, דהיינו עד ליום 22/12/97 וכי אף הפרשי ההצמדה והריבית לא שולמו למשיבה).

3.2 המצהיר טוען בתצהירו כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב. ממסכת העובדות (כמתוארת בתצהיר המבקש) עולה כי ביום 12/06/00 הומצאה למשיבה התביעה בת"א 1952/00 - בה תבעה אגריפארם כי המשיבה תמחה לה את יתרת הלוואת הבעלים (סעיף 10.ג' לכתב התביעה בת"א 1952/00).

הגשת התביעה בת"א 1952/00 מקורה, לגרסת המבקשת, בהפרה יסודית של חוזה 3/97 ע"י "קבוצת מורילינוי" (ראו: חוזה 3/97 - סומן כנספח א' וצורף לתצהיר המבקש), קרי: מכירת מניותיהם במבקשת במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך, בלא שניתנה לכך הסכמת אגריפארם. התביעה בה עסקינן הוגשה ע"י המשיבה לתשלום יתרת חובה של המבקשת בגין הלוואה מיום 23/12/96. למרות הקשר בין "הנפשות הפועלות" בשתי התביעות, לא מצאתי כי יש רגליים לטענתו זו של המבקש, אין בה כדי לשמש תריס בפני
התביעה.

4. כללו של דבר

ניתנת הרשות להתגונן לעניין מועד פרעון יתרת ההלוואה (סעיף 3.1 לעיל) בלבד.
הנאמר בתצהיר, לעניין זה, ישמש כתב הגנה.
ישיבת קדם משפט תקוים ביום 22/01/02 שעה 10.00.
הוצאות הדיון בסך 3,000.- ש"ח + מע"מ, להיום, יחולו לפי התוצאות.

ניתנה היום י' באב תשס"א, 30 ביולי 2001 בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.
מאיר יפרח
, שופט

אורלי / h126026002.1
3
בתי המשפט
בש"א 126026/00
בתיק עיקרי: 78662/00

בבית משפט השלום
בתל אביב - יפו

כב' השופט מאיר יפרח

בפני

בשא בית משפט שלום 126026/00 פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ נ' מורלינוי בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/07/2001)תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על מורלינוי בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט