מועצה אזורית עמק הירדן - חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מועצה אזורית עמק הירדן חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ
 
מועצה אזורית עמק הירדן - חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ
תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן | תיקים נוספים על חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ

820765
54442-05/11 א     01/11/2011
א 54442-05/11 מועצה אזורית עמק הירדן נ' חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ
בית משפט השלום בנצרתת"א 54442-05-11 חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ
נ' מועצה אזורית עמק הירדןמספר בקשה:
1

בפני

כב' השופט
ערפאת טאהא

מבקשת
מועצה אזורית עמק הירדן


נגד


משיבה

חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ


החלטה

1.
לפני בקשת הנתבעת, מועצה אזורית עמק הירדן
(להלן: "המבקשת" או "המועצה"), לסילוק התביעה נגדה על הסף.

2.
התובעת הגישה נגד המבקשת תביעה לביטול חוב ארנונה בו היא חויבה על ידי המבקשת, בטענה כי הנכס שבגינו היא חויבה בארנונה נמצא מחוץ לתחום השיפוט של המבקשת, ועל כן דרישת תשלום הארנונה אינה כדין ויש לבטלה.

3.
המועצה טענה, כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית לבית משפט זה לדון בתובענה. לטענתה, מדובר בתביעה בענייני ארנונה נגד רשות מקומית, שהסמכות לדון בה ככלל, מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים,
מכוח הוראת סעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס – 2000
(להלן: "החוק")
.

4.
המשיבה התנגדה לבקשה. לטענתה, בית משפט זה מוסמך לדון בתובענה, שכן היא הגישה תביעתה זו כתגובה לדרישה ששלחה לה הנתבעת קודם לכן, לתשלום חוב הארנונה ואף צירפה לתגובתה דרישה לתשלום שנשלחה אליה ביום 7.4.2009 בסך 52,621 ₪. לחילופין, טענה המשיבה כי במידה וביהמ"ש יקבל את הבקשה, יש להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט המוסמך.

5.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לבקשה, נחה דעתי כי אין לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתובענה, ועל כן יש להעביר את הדיון בה לבית המשפט לעניינים מנהליים.6.
סעיף 5(1) לחוק קובע, כי לבית משפט לעניינים מנהליים סמכות לדון ב "עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בעניין המנוי בתוספת...". סעיף 1 לתוספת הראשונה עניינו
"ענייני ארנונה לפי כל דין...". על כן, החלטות של רשות מקומית שעניינן ארנונה נתונות לסמכותו הבלעדית של בית המשפט לעניינים מנהליים.


המונח "החלטה של רשות" הוגדר בסעיף 2 לחוק כדלקמן:

"החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל".עולה, כי כל מעשה, מחדל וכל החלטה של הרשות הקשורה לענייני ארנונה נתונים לסמכותו הייחודית של בית המשפט לעניינים מנהליים. על כן, ההחלטה לחייב את התובע בארנונה הינה החלטה של רשות בעניין ארנונה, ועל כן הסמכות לביטולה נתונה אך ורק לבית המשפט לעניינים מנהליים.

7.
לנושא זה התייחס בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן ברע"א 11224/04
המועצה המקומית פרדסיה נ' בלונדר, פ"ד נט
(5) 473, שם נדונה שאלת סמכותו העניינית של בית המשפט להכריז על בטלות דרישת תשלום על סך 676,400 ₪, בגין היטל פיתוח כבישים ומדרכות, בשל חוסר סמכות. בית המשפט העליון קבע, כי הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים והטעים, כי
"גם אם מתייחסים לדרישת התשלום כאל פעולה פיזית גרידא, אשר בוצעה באופן טכני וללא הפעלת שיקול-דעת מטעם הרשות, הרי שעל פי לשונה הרחבה של ההגדרה האמורה יש לקבוע כי דרישת התשלום באה בגדרו של פרט 8(א) לתוספת". בהמשך נקבע, כי
"הסמכות לדון בהשגות על פעולות מנהליות של רשות מקומית נתונה, בסייג הקבוע בפרט 8(א) לתוספת ובהעדר הסדר מיוחד, לבית המשפט לעניינים מנהליים, והיא אינה נתונה לבתי המשפט האזרחיים...".

8.
הנה כי כן, כל פעולה, מעשה או מחדל, של הרשות המקומית שעניינם ארנונה נתונה לסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים. גם תקיפת החלטת המבקשת לחייב את התובעת בתשלום ארנונה נתונה לסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים.9.
לענייננו,
מדובר בתקיפה ישירה של "החלטה של רשות", שכן התובעת מבקשת לבטל את חוב הארנונה שהוטל עליה לטענתה שלא כדין, ולכן הסמכות לדון בסעד זה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ואין כל רלוונטיות לעובדה כי התובעת הגישה תביעתה זו כתגובה לדרישה שהגישה המועצה נגדה לתשלום הארנונה.

10.
אשר על כן, ובהתאם לסמכות המוקנית לי לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, אני מורה על העברת הדיון בתובענה לבית המשפט לעניינים מנהליים.


ניתנה היום, ד' חשון תשע"ב, 01 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.
א בית משפט שלום 54442-05/11 מועצה אזורית עמק הירדן נ' חוף ומסעדת כפר נחום בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/11/2011)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן