פרץ פנחס - החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרץ פנחס החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
 
פרץ פנחס - החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
תיקים נוספים על פרץ פנחס | תיקים נוספים על החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

5362/03 דמ     22/06/2004
דמ 5362/03 פרץ פנחס נ' החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ
1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
דמ 005362/03


בפני
:
כב' השופטת עדנה קוטן

נציג ציבור - כפרי יאיר

08/07/2004בעניין:
פרץ פנחס

תובע

נ ג ד


החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ

נתבעת


פסק דין
(משלים)

1. בתביעתו דנן תבע התובע פיצויי פיטורין מוגדלים, דמי נסיעות לתקופה מ- 1.8.01 ועד 1.8.02 ודמי אחזקת רכב לתקופה החל מ- 1.9.02 ועד למועד פרישתו ב- 10/03, הכל בהתבסס על החלטה שהתקבלה, לטענתו, אצל הנתבעת בתאריך 21.1.03 ובה הוחלט (כך לגרסתו בכתב התביעה) לשלם לו את הזכויות הנ"ל.

2. בכתב הגנתה טענה הנתבעת, כי לא התקבלה כל החלטה בדבר תשלום הזכויות להן טוען התובע ואין, לכן, כל בסיס לתביעתו.
הנתבעת אישרה, כי התובע העלה אכן בקשה לשלם לו את הזכויות הנ"ל ואולם - בקשתו נדחתה.

3. בישיבת ההוכחות הודיע ב"כ הנתבעת, כי הנתבעת מוכנה לשלם לתובע דמי נסיעות לתקופה ובסכום כנקוב בתביעתו בהדגישו, כי ההסכמה ניתנת על בסיס הוראות צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעותיו של העובד לעבודה וממנה ולא על בסיס מחוייבות אחרת כלשהי של הנתבעת כלפי התובע, המוכחשת כאמור.
בהסכמת הצדדים ניתן, איפוא,

פסק דין
חלקי בהתייחס לתביעה לדמי נסיעות.

4. נותרו להכרעה תביעות התובע לפיצוי פיטורין מוגדלים ולתשלום דמי אחזקת רכב ו

פסק דין
זה הוא, אם כן,

פסק דין
משלים בהתייחס לשתי התביעות הללו.

5. העידו בפני
נו התובע ועדיו, עת/1 מר עמוס גלם, מי שכיהן בתקופה הרלוונטית כיו"ר דריקטוריון הנתבעת (להלן: "גלם") ומר יוחאי ג'יחאס, מי שהיה חבר בדירקטוריון הנתבעת בתקופה בה מדובר (להלן: "גיחאס").

6. להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת, כעולה מעדויות הצדדים ומראיותיהם:
א. התובע הועסק כמנהלן אצל הנתבעת מ- 1.8.01 ועד 10.03.03.
ב. תנאי העסקתו של התובע נקבעו בהסכם בכתב מיום 1.3.02 (ת/1).
ג. התובע סיים עבודתו לאחר שפוטר על פי מכתב פיטורין (נספח ב' לכתב התביעה).
ד. כעולה מעדות מר שמש "הרקע לפיטורי התובע היה עבודה גרועה, לא מקצועית והיה חשד לזיוף חוזה עם קבלן, שאז נקבע עיתוי הפיטורין".
העדות לא נסתרה לענין זה ואף נתמכה במסמכים (ראה נ/1).
ה. עם פיטוריו שולמו לתובע פיצוי פיטורין כחוק.

התביעה לדמי אחזקת רכב

7. אין מחלוקת, כי בהסכם העבודה שנחתם בין התובע לנתבעת - אין התחייבות לשלם לתובע דמי אחזקת רכב.

8. אין גם מחלוקת, כי בתאריך 11.7.02 פנה התובע במכתב למנכ"ל הנתבעת, מר שמש, בבקשה לאשר לו תשלום אחזקת רכב.

9. ועדת כח אדם של הנתבעת, בישיבתה מ- 18.12.02 דנה בנושא תשלום דמי אחזקת רכב לתובע, כמו גם - עדכון שיעור המשולם למנכ"ל הנתבעת בגין אחזקת רכב.
הגם שהתובע העיד, כי לא נכח כלל בישיבה טען בבית הדין, כי בישיבה זאת התקבלה החלטה לשלם לו את דמי אחזקת הרכב.
את תביעתו לענין זה השתית על ההחלטה שהתקבלה לדבריו.

10. הוצג בפני
נו פרוטוקול הישיבה הנ"ל (ת/2) ועיון בו מעלה, כי חברי הועדה סך הכל המליצו על תשלום דמי אחזקת רכב לתובע (כמו גם על עדכון דמי אחזקת הרכב למנכ"ל).
לא זו בלבד שלא התקבלה החלטה כלשהי, אלא שנרשם במפורש בפרוטוקול, כי "ההמלצות יובאו לאישור הדירקטוריון".
כאשר נשאל התובע האם התקבל אישור הדירקטוריון להמלצה, כל שהשיב "לא היתה ישיבה אחרת או נוספת לענין זה". מכל מקום - האישור, ככל שניתן אם בכלל, לא הוצג בפני
נו.
בשלב זה הציג התובע מכתב מופנה לרואה החשבון של הנתבעת ובו הוראה בדבר עדכון התשלום המשולם למנכ"ל החברה (ראה ת/3).
ברי, כי התובע אינו יכול להבנות על אישור שניתן לגבי עדכון התשלום למנכ"ל, מה גם נוכח עדותו של מר שמש בבית הדין, כי תעריף אחזקת רכבו עודכן לאחר שהסתבר, כי בטעות לא שולם המגיע לו, על אף שקיימת הוראה מפורשת לענין זה בהסכם העסקתו, שנכרת עוד ב- 7/00 ובו ננקב במפורש השיעור המגיע לו.
עדותו זאת לא נסתרה.
מנגד, בהתייחס לתובע העיד, כי "בקשתו של התובע לקבל אחזקת רכב לא אושרה על ידי הדירקטוריון " וכי גם "היועץ המשפטי של הנתבעת לא המליץ לנתבעת על תשלום זה".
אף עדותו זאת לא נסתרה.

11. למותר להזכיר, כי נטל ההוכחה בדבר זכאות התובע לתשלום דמי אחזקת רכב מוטל במלואו על התובע, בבחינת "המוציא מחברו - עליו הראיה".
בנסיבות דנן, משלא הביא התובע בפני
נו בסיס משפטי כלשהו לתביעתו לדמי אחזקת רכב, נוכח הפרוטוקול המדבר בעד עצמו ובו המלצה בלבד ולאור עדותו המבהירה של מנכ"ל הנתבעת ברי, כי התובע לא הוכיח טענתו בדבר זכאות לדמי אחזקת רכב ודין תביעתו זאת - להידחות.

12. בטרם סיום נציין, כי לא נעלמה מאיתנו עדותם של עדי התובע, ה"ה גלם וג'יחאס שהעידו שניהם, כי בועדת כח אדם התקבל החלטה לשלם לתובע דמי אחזקת רכב.
דא עקא, ששניהם העידו בהסתמך על "זכרונם" בלבד.
נציין כבר בשלב זה, כי קשה לסמוך על זכרונם של השניים מן הטעם, כי ב"הצהרה" בכתב שניתנה על ידם עוד ב- 13.2.03 טענו, כי מדובר בהחלטה שהתקבלה ב- 18.1.03, תאריך בו לא התקיימה כלל ישיבה של ועדת כח אדם וממילא לא התקבלה החלטה כלשהי, שכן מדובר ביום שבת.זאת ועוד. לא הוצגה בפני
נו החלטה כלשהי התומכת בגרסתם (בין מ- 18.1.03 ובין ממועד אחר כלשהו).
משכך, אין בעדותם כדי לסייע ביד התובע ולשנות קביעתנו דלעיל.
באשר לעדותו הנוספת של מר ג'יחאס, לפיה "על פי הבנתי הנושא בסמכות הועדה ולא היה נחוץ אישור נוסף" - לא זו בלבד שלא הובאו לה תימוכין, אלא שאינה מתיישבת כלל ועיקר עם הפרוטוקול שהוצג בפני
נו ואשר האמור בו מדבר בעד עצמו באופן ברור וחד משמעי , הכל כמפורט לעיל.
לא זו אף זו. על פי הרשום בפרוטוקול מר גלם כמו גם מר ג'יחאס (כחבר הדירקטוריון) קיבלו עותקים הימנו ומר שמש, עד הנתבעת העיד בפני
נו כי אף אחד מהם לא העיר הערות בהתייחס לפרוטוקול ולא הסתייג הימנו (ראה עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול).
לא למותר יהא להוסיף ולציין, כי מר ג'יחאס העיד, בהמשך עדותו, כי הגם שלהבנתו לא היה דרוש אישור נוסף, הרי כן נדרש אישור היועץ המשפטי וזה לא ניתן אליבא דעדות מר שמש, שלא נסתרה.

13. לסיכום ועל יסוד כל האמור לעיל במצטבר, לא הובא כל בסיס לתביעה לדמי אחזקת רכב, התובע לא הוכיח זכאותו לתשלום זה ודין תביעה זאת - להידחות.

התביעה לפיצויי פיטורין מוגדלים

14. לתובע שולמו, כאמור, פיצוי פיטורין כחוק.
את תביעתו לפיצוי פיטורין מוגדלים (בשווי שתי משכורות) השתית על החלטה שהתקבלה, לטענתו, לענין זה, בועדת כח אדם בישיבתה מתאריך 18.1.03; בהמשך עדותו תיקן את המועד והודיע כי מדובר בישיבה שהתקיימה ב- 19.1.03 (18.1.03 היה, כאמור, יום שבת).
כך העיד בבית הדין. בכתב תביעתו ציין, כי מדובר בהחלטה של הועדה אשר התקבלה ביום 21.1.03 ואשר בה הוחלט (כך לטענתו) לשלם לו פיצוי פיטורין מוגדלים).
???
15. התובע לא הציג בפני
נו את ההחלטה בה מדובר (בין מ- 18.1.03, בין מ- 19.1.03 ובין מ- 21.1.03) ואשר עליה השתית תביעתו לפיצוים המוגדלים.
בבית הדין העיד, כי אין בידיו כלל עותק של ההחלטה, כי מעולם אף לא ראה את ההחלטה, כי הוא עצמו לא נכח כלל בישיבה בה התקבלה ההחלטה (בין ב- 18.1.03, בין ב- 19.1.03 ובין ב- 21.1.03) וכי תביעתו מבוססת למעשה על דיווח שנמסר לו, לטענתו, בעל פה על ידי ה"ה גלם וג'יחאס, אשר השתתפו בישיבת הועדה בה התקבלה (כך לטענתו ההחלטה הרלוונטית.

16. עת/1 מר גלם העיד בפני
נו, כי בישיבתה של ועדת כח אדם בה נכח (ישיבה מ- 18.1.03, לטענתו, שהיה יום שבת...) "הוחלט לתת לתובע שתיים וחצי משכורות ומנכ"ל העיריה אחר (צריך להיות: "אמר" - ע.ק.) כי ניתן לתת לו שתי משכורות ולגבי מחצית נוספת, יש לדבר עם ראש העיר".
כאשר התבקש מר גלם להציג את הפרוטוקול המשקף דבר קבלתה של החלטה כאמור - העיד, כי "אין פרוטוקול של הישיבה הנ"ל".
???
עת/2 , מר ג'יחאס שהעיד אף הוא, כי בדיון שהתקיים בועדת כח אדם בנושא הפיצויים לתובע ובה דובר על שניים וחצי חודשים, הוסיף, כי "לגבי חודשיים היתה הבנה מוחלטת. לגבי החצי הנוסף דובר כי מר גולן ומר גלם יצטרכו לסגור ענין זה עם ראש העיר".
דא עקא, שבהמשך הוסיף והבהיר במפורש, כי "לא ידוע לי מה קרה לאחר מכן בנושא זה.
כשהעדתי שהיתה 'הבנה' התכוונתי לכך שכך סוכם , אך כמובן שהענין היה צריך להגיע לאישור הדירקטוריון. לא ידוע לי אם הנושא הגיע לאישור...".
מר ג'יחאס, שהתבקש להתייחס לדברי מר גלם בעדותו, כי לא קיים פרוטוקול של הישיבה בנושא הפיצויים העיד: "...זכור לי כי המנכ"ל מר שמש ידוע כאדם מאוד מסודר שהקפיד על עריכת פרוטוקולים. לא ידוע לי אם נושא הפיצויים עלה לפרוטוקול...".
להזכיר, גם מר ג'יחאס דיבר על ישיבה מ- 18.1.03, יום שבת בשבוע... (ראה "הצהרתו" בכתב).

17. מנגד, הוצג בפני
נו, על ידי הנתבעת, פרוטוקול ישיבתה של הועדה מ- 25.2.03 (נ/3).
כעולה מן הפרוטוקול דנה הועדה בישיבה זאת בתביעת התובע לפיצוי פיטורין מוגדלים.
בסיפא הפרוטוקול נרשם בזו הלשון:
"החלטה: הועדה מאשרת לפיני פרץ פיצויים כחוק !" ותו לאו.

18. זאת ועוד. הוצג בפני
נו, בנוסף, פרוטוקול קודם של הועדה, מתאריך 21.1.03 (הוא הפרוטוקול עליו השתית התובע תביעתו לפיצוי פיטורין מוגדלים, בכתב התביעה) בו נדונו תנאי פרישתו של התובע (נ/2).
עיון בפרוטוקול זה מעלה, כי צויין בו במפורש, כי "המנכ"ל ביקש מהועדה להמליץ לתת לעובד פיצויים המגיעים לו על פי חוק ... הוחלט להעביר את ההחלטה לראש העיר".
כרשום בפרוטוקול - ה"ה גלם וג'יחאס נכחו בישיבה זאת ואף קיבלו עותקי הפרוטוקול.
מטעמים השמורים עמם בחרו שלא להזכיר בעדותם תוכן ישיבתה זאת של הועדה והחלטתה, המדברים אף הם בעד עצמם ומכל מקום - עומדים בסתירה גמורה לעדותם בבית הדין בדבר קבלת "החלטה" ו/או "הבנה" בדבר תשלום פיצויי פיטורין מוגדלים בשיעור כלשהו לתובע.
נוסף ונעיר, כי אף לו קיבלנו את גרסתם בדבר "החלטה ו/או הבנה" כטענתם (ואין אנו מקבלים אותה), הרי אליבא דנספח ג' לתביעה - זו התקבלה לטענתם ב- 18.1.03.
ברי, כי החלטתה הנ"ל של הועדה מ- 21.1.03 מבטלת כל החלטה / הבנה קודמת ככל שהתקבלה אם בכלל (וכאמור - לא קיבלנו את הגרסה).

19. נוסיף, כי עד הנתבעת, מר שמש הכחיש בעדותו בבית הדין את גרסתם הנ"ל של עדי התובע בדבר סיכום שהתקבל, כביכול, על תשלום פיצויים מוגדלים לפי שני חודשים. עדותו היתה מהימנה עלינו לחלוטין והעדפנוה על גרסאות התובע ועדיו, מה גם נוכח הסתירות שהתגלו בהן, בכך שלפי מר גלם "הוחלט" על תשלום שתי משכורות בעוד שלפי מר ג'יחאס התקבלה סה"כ "הבנה" לגביה צריך היה לקבל אישור, שאף הוא לא הובא בפני
נו, כמו גם התאריך בו נקבו כמועד קבלת ההחלטה - 18.1.03, יום שבת בשבוע.

20. בנסיבות כמתואר לעיל, נוכח העדויות שהובאו בפני
נו ולאור נ/3 ברי, כי התובע לא הוכיח אף תביעתו לפיצוי פיטורין מוגדלים.
על יסוד כל האמור לעיל במצטבר, אף תביעה זאת - נדחית.

21. הגם שתביעותיו הנותרות של התובע נדחו, אין אנו מוצאים לנכון לחייבו בהוצאות בהתחשב בעובדה, כי רק בבית הדין - בישיבת ההוכחות הודיעה הנתבעת על נכונותה לשלם לתובע דמי נסיעות .

22. לצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על

פסק דין
זה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתנה היום ג' בתמוז, תשס"ד (22 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תשגר עותק

פסק דין
זה לב"כ הצדדים.כפרי יאיר
נציג ציבור

עדנה קוטן
- שופטת


005362/03דמ 710 אורלי שמול
דמ בית דין אזורי לעבודה 5362/03 פרץ פנחס נ' החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/06/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן