אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ - תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ, מוטי קינן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ מוטי קינן
 
אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ - תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ, מוטי קינן
תיקים נוספים על אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ | תיקים נוספים על תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ | תיקים נוספים על מוטי קינן |

78353
7890/04 א     15/07/2004
א 7890/04 אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ נ' תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ, מוטי קינן

בתי המשפט
29
בשא005761/04
בית משפט השלום ירושלים
בתיק עיקרי: א 007890/04

15/07/2004

בפני
כב' השופט רפי שטראוס
אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד א. אורדן ואח'

מרח' הלל 23, ירושלים
בעניין:
המבקשת
(הנתבעת)
נ ג ד
1. תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ

2. מוטי קינן

ע"י ב"כ עו"ד א. עוזרי ואח'

מרח' ארלוזורוב 3, ירושלים

המשיבים
(התובעים)
החלטה

בתאריך 25/06/04 ניתן על ידי לבקשת המשיבים (להלן לשם הנוחות: "התובעים"), במעמד צד אחד, צו עיקול זמני על כספים וזכויות של המבקשת (להלן, לשם הנוחות: "הנתבעת") שבידי צדדים שלישיים.

בתצהיר התומך בקשתם, כמו גם בתביעה אשר הוגשה בד בבד עם אותה בקשה, טוענים התובעים כי התקשרו עם הנתבעת בהסכם לשיווק פרוייקט בניה אותו יזמה הנתבעת ובו 14 דירות; בהסכם אשר נחתם בין התובעת 1 לנתבעת התחייבה הנתבעת לשלם תמורת שיווק הדירות 2% מתמורת המכר בנוסף לבונוס היה והדירות תימכרנה תוך 3 חודשים. עפ"י דרישת הנתבעת הוסכם עוד כי פעולת השיווק תיעשה בשיתוף עם חברה אחרת (ת.ק.מ). במהלך חודש דצמבר 2003 ותחילת ינואר 2004 נמכרו כל הדירות בעיסקה יחידה, כתוצאה מפעולת השיווק שנעשתה על ידי התובעים. למרות זאת לא הסכימה הנתבעת לשלם לתובעים אלא חלק מהמגיע להם, בטענה שעליהם להסתפק בעמלה עפ"י המוסכם עם ת.ק.מ הנופלת מהעמלה שסוכמה עם התובעת. התובעים טוענים שלפי הידוע להם תמורת המכר של הדירות כולן היתה -.13,300,000 ₪ (למרות ש"לצרכי מיסוי" נערכה אבחנה בין תמורת מכר הדירות לבין שכר שיפוץ הדירות);

עוד טוענים התובעים כי ככל הידוע להם, מפי מנהל הנתבעת, הוקמה הנתבעת אך ורק לצורך הפרוייקט המדובר ובתום השלמת פרוייקט זה תחדל להתקיים. על כן חרדים התובעים שאם וכאשר יינתן

פסק דין
לטובתם יעמדו בפני
שוקת שבורה באין ממי לגבות את המגיע להם.

כאמור ניתן צו העיקול במעמד צד אחד;

ב-08/07/04 הוגשה ע"י הנתבעת בקשה לביטול צו המניעה. זו נדונה במעמד הצדדים ב-13/07/04 [בתום הדיון ניתנה לשני הצדדים ארכה להגשת אסמכתאות נוספות אך איש מהם לא עשה שימוש בכך].

בשל לחץ הזמן (משעומד אני לצאת מחר לחופשה) תנומק החלטתי זו בתמצית;

הנתבעת מפרטת בבקשתה לביטול העיקול שורה ארוכה של טענות, חלקן טענות לגופו של החיוב, וחלקן טענות השוללות זכות לסעד זמני - קרי: העדר ראיות מהימנות לקיום החיוב והעדר ראיה לצורך במתן צו העיקול, בשל הכבדה על התובעים לכשיזכו בתביעתם.

אין בדעתי להרחיב לעניין הטענות לגופו של חיוב באשר סבור אני כי לא זה השלב הנכון לדון בהן, אסתפק בעניין זה במספר מלים; הטענה העיקרית היא שעפ"י הוראות חוק המתווכים במקרקעין אין התובעים זכאים לכל תשלום בעבור פעולת השיווק, אף שאין חולק שביצעוה. וכל כך למה ? שהתובעת 1, עמה נחתם הסכם השיווק איננה בעלת רשיון תיווך ואילו התובע 2, שהוא בעל רשיון לעסוק בתיווך, איננו מי שעמו נחתם הסכם השיווק. לטענת הנתבעת חוק המתווכים הוא חוק קוגנטי שאין לסטות מהוראותיו ואין להתנות עליהן;

סבור אני כי אין מקום להיזקק לטענה זו, בודאי לא בשלב דיוני מוקדם זה; ברור בעיני שהתובעת 1 הינה מסגרת אירגונית המופעלת ע"י התובע מס' 2, הוא בעל הרשיון לפעול כמתווך והוא זה שבפועל עסק בפעולת התיווך, בידיעת והסכמת כל הצדדים המעורבים; אין זו דרך חריגה לניהול עסקי תיווך, מנסיוני יודע אני כי רבים מהמתווכים פועלים במסגרות אירגוניות שונות [ואף עורכי דין החייבים כידוע ברשיון לעיסוקם רשאים להתאגד כחברה לצורך פעילותם העיסקית].

ב"כ המלומד של הנתבעת סומך טיעונו בעיקר על

פסק דין
של בית המשפט המחוזי בנצרת, [ע"א (נצרת) 2178/02]; סבור אני כי אין הנדון שם דומה לראיה ולוּ מחמת שבענייננו, שלא כמו באותו עניין, המתווך עצמו הוא צד לדיון. מעבר לזאת מרשה אני לעצמי, בכל הענווה, להביע דעתי בזכות דעת המיעוט, כב' השופט אברהם אברהם, אשר דעתו בעניין זה שונה;

בין כך ובין אחרת, כאמור, אינני סבור שמצויים אנו בשלב הדיוני המתאים להרחבה והתעמקות בסוגיה לא פשוטה זו;

הנתבעת טוענת שלא הונחה תשתית של "ראיות מהימנות לכאורה" לא לעילת התובענה אף לא לקיום חשש סביר להכבדה על ביצוע פסק הדין.

אין אני מקבל טענות אלו; אשר לעילת התביעה, אין מחלוקת שבוצעה ע"י התובעים פעולת שיווק אשר הניבה עיסקה ולכאורה, עפ"י הסכם השיווק מזכה את התובעת בתשלום.
אכן אין ראיות בדוקות לסכום המדוייק של עיסקת המכר, אך די, בשלב זה, בטענות התובע 2 אודות המידע שקיבל, בנושא זה, מפי מנהל הנתבעת.
אף יש חיזוק מסויים בראיות אחרות - "כתב הרשמה" על פיו הוצעו תמורת דירה יחידה -.420,000 $, והרי בפרוייקט נמכרו 14 דירות !
מעבר לזאת, לנתבעת ניתנה הזדמנות להעמיד דברים על דיוקם ולהביא בפני
ביהמ"ש את הנתונים הנכונים אשר הם בידיעתה - אך העדיפה שלא לעשות כן.

הוא הדבר גם לעניין ההכבדה על ביצוע פס"ד; על מנת להפריך טענות התובעים בנושא זה הצביעה הנתבעת על שני פרוייקטים נוספים בהם היא עוסקת אלא שבמהלך הדיון התברר שלגבי האחד מדובר בזכות שנמכרה ואיננה קיימת עוד. הגם מנהל הנתבעת אישר בחקירתו הנגדית שהוא פועל במסגרת מספר חברות העוסקות בפרוייקטים שונים - הוא לא הצביע על פרוייקט ספציפי שהנבעת עוסקת בו או רכוש שיש לה ויוכל לעמוד לתובעים למימוש פסה"ד.

עוד אציין שבמהלך הדיון נאותו התובעים להמיר את העיקול בבטוחה אחרת אשר תפגע בנתבעת פחות - אך זו לא נאותה לכל הצעה.

משימתו של בית המשפט בהליכים מסוג זה היא למצוא איזון נאות בין זכותו, ללא ספק כבדת המשקל, של נתבע שלא ייפגע קניינו לבין זכות התובע שלא יהא לו פסה"ד שיינתן בתום הליך מייגע לפיסה לצור עפ"י צלוחית, בלא יכולת לממשו.

לאחר ששקלתי את כל אלו סבור אני שראוי להשאיר את צו העיקול על כנו לשם השגת האיזון הראוי.

סוף דבר: הבקשה לביטול העיקול נדחית.
הוצאות הבקשה בסך -.4,000 ₪, לפי תוצאות ההליך העיקרי.

ניתנה היום, כ"ו בתמוז תשס"ד (15 ביולי 2004), בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

רפי שטראוס
, שופט
005761/04בשא130 אתי
א בית משפט שלום 7890/04 אפיק הירדן יזום והשקעות 2003 בע"מ נ' תיווך נדל"ן בית הכרם בע"מ, מוטי קינן (פורסם ב-ֽ 15/07/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן