הרב משה שלום שור, פנחס ברנשטיין,יצחק שמואל רוזנפלד - דוד קרויס ו-28 אח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הרב משה שלום שור פנחס ברנשטיין יצחק שמואל רוזנפלד דוד קרויס ו-28 אח'
 
הרב משה שלום שור, פנחס ברנשטיין,יצחק שמואל רוזנפלד - דוד קרויס ו-28 אח'

מידע על משה שלום שור    מידע על פנחס ברנשטיין    מידע על יצחק שמואל רוזנפלד   


10224-05/12 א     03/06/2012תיקים נוספים על הרב משה שלום שור
תיקים נוספים על פנחס ברנשטיין
תיקים נוספים על יצחק שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על דוד קרויס ו-28 אח'
א 10224-05/12 הרב משה שלום שור, פנחס ברנשטיין,יצחק שמואל רוזנפלד נ' דוד קרויס ו-28 אח'


בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כב' השופט רפאל יעקובי3 ביוני 2012


ת"א 10224-05-12

המבקשים:
1. הרב משה שלום שור
(נמחק)
2
.
פנחס ברנשטיין
3
.
יצחק שמואל רוזנפלד


נגד

המשיבים:
דוד קרויס ו-28 אח'החלטה

1.
עניינה של החלטה זו בבקשה למתן צו מניעה זמני

"המורה למשיבים, יחד ולחוד ולכל מי שבא מכוחם ו/או מטעמם, לא לתפוס ו/או לא לאכלס ו/או לא להחזיק דירות ו/או חנויות בנכס המוחזק בנאמנות עבור "עניי הקדש ואהלין", הידוע כחלקות 109, 75, 74, 73, 72 בגוש מס' 30067 בירושלים, בתוכם 21 דירות חדשות וחניון ברחוב פרי חדש, בין הבתים מס' 12-8 ו/או לא להעביר ו/או לא לאכלס ו/או לא להפעיל חנויות ברח' ישעיהו 19-17 לרבות חנויות שהיו מוחזקות ו/או שהן מוחזקות ע"י מר משה בר-עמי".

2.
הבקשה הוגשה במקביל להגשת תביעה אשר בגדרה נתבקשו הסעדים הבאים:

"63.1. להצהיר כי נספח ה' לתביעה, ההסכם מיום ד' סיון תשס"ט (7.5.09) בין הקדש כולל וואהלין לבין קבוצת מאיר לוין, קבוצת רוזנטל שמואל עבור חברה בהקמה ו/או כל הסכם ו/או הסכם בכתב או על פה, שנעשו בין הצדדים ביחס לחלקות 109, 75, 74, 73, 72 בגוש 30067, להלן "הנכס", לא היה בר תוקף ו/או הינו בטל וחסר כל תוקף ו/או חסר כל משמעות ו/או אין לנהוג על פיו.

63.2. להצהיר כי כל חוזה ו/או הסכמה שנעשתה בין המשיבים, בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין הקדש עניי כולל וואהלין, ביחס לנכס, הינו חסר כל תוקף.

63.3. להצהיר כי המשיבים, יחד ולחוד ו/או כל מי שבא מכוחם ו/או מטעמם, מנועים מלהחזיק ו/או מלהכנס ו/או מנוע מלהשתמש בנכס ו/או בדירה כלשהי ו/או בחנות כלשהי בנכס.

63.4. להצהיר כי מי שמחזיק בדירה ו/או בחנויות המתוארים בכתב התביעה, לפנותם לאלתר ולהשיבם לידי ההקדש.

63.5. להצהיר כי רק ההקדש הוא הבעלים ו/או בעל זכות החזקה בנכס וכי אין להעביר ו/או למסור ו/או להשכיר דירה כלשהי ו/או חנות כלשהי בנכס אלא לאחר כריתת הסכמים כדין ולאחר קבלת אישור של ההנהלה ושל בית הדין ו/או של ביהמ"ש".

3.
הבקשה והתביעה הוגשו ע"י שלושת המבקשים שבכותרת. בהמשך נמחק המבקש 1 מהיותו צד להליכים (החלטת כב' הרשם מ-15.5.12 בעקבות בקשתו של מבקש זה).

4.
בתחילה ניתן צו ארעי בהתאם למבוקש, ונקבע דיון במעמד הצדדים.

5.
בדיון שהתקיים ב-21.5.12 נחקרו המבקש 3 והמשיב 27 על תצהירים שלהם, שהוגשו בתמיכה בבקשה ובתשובה ונשמעו סיכומי הפרקליטים. בעקבות הסכמה ובקשה מאוחרת, הוגשו השלמות מסוימות בכתב, שגררו השלמת טיעון נוספת. ב-30.5.12 הוכשרה הקרקע להכרעה במה שעל הפרק.

6.
לאחר שקילת המכלול הגעתי למסקנה כי יש ליתן צו מניעה זמני, אך כזה שיהיה מצומצם בהרבה מן הצו הארעי שניתן, וכמו כן לחייב בתוספת ערובות כתנאי לעמידת הצו על כנו. הצו הזמני יתייחס רק אל הדירות ואל החנויות שנבנו מכח הסכם הקומבינציה ולחנויות שברח' ישעיהו (המכונות "חנויות בר-עמי").

7.
אסביר להלן כיצד הגעתי לתוצאה הנ"ל, תוך שאפתח בהתייחסות למספר עניינים דיוניים.

8.
לעניין הסמכות – די בטענות שבתשובת רשם ההקדשות כדי ללמדנו כי לבית משפט זה סמכות לדון בבקשה דנן.

9.
לעניין זכות העמידה והייצוג – משנפסק כי הקדש אינו אישיות משפטית (רע"א 46/94 אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין, 13.5.96) הרי שהמבקשים רשאים להגיש את הבקשה דנן כנאמני ההקדש, ודי בכך שעו"ד שטוב מייצגם כדי שלא תהיה בעיה גם במובן זה.

10.
לענין התשתית להחלטה הנוכחית – איני מוצא מקום לכלול בגדרה את המכתב של המבקש 1, שהמבקשים עתרו בשלב מאוחר להגשתו. אין הצדקה לכך שמכתב זה לא הוגש מראש. עם זאת יצוין, כי הבקשה להגשת מכתב זה באה כמשקל נגד למכתב של המשיב 25 (יצחק ברנשטיין), אשר הוא כשלעצמו אינו מסייע למשיבים, כך שחשיבותו מצטמצמת מאליה.

11.
הנקודה העיקרית לצורך מתן צו המניעה היא שאלת הקצאת הדירות למשתכנים והאופן שבה היא נעשית. עניין זה (סעיף 43 לבקשה) הוסדר בסעיף 12.6 להסכם הקומבינציה (שנזכר לעיל בסעיף 2 של החלטה זו): "לנהנים מההקדש – הנמנים על כולל וואהלין תהיה זכות קדימה ברכישת דירות היזם בדיירות מוגנת על פי המחירים שייקבעו על ידו". למרות זאת התחוור ממב/2 כי הקבלן ערך הסכם עם רוכש ללא אזכור קיומה של ועדת אכלוס או בחינת זכאות הרוכש כנדרש מכוח סעיף 12.6 הנ"ל. מכתבו של המשיב 25 אינו מסייע בקשר לכך ממספר סיבות: אין בו אינדיקציה לכך שוועדת איכלוס אכן בחנה את המשתכנים הנזכרים בו ונתנה החלטה, לא ברור כלל אם כותב המכתב מונה כחבר בוועדה כזו ולא ברור מה הקריטריונים שנקבעו לצורך החלטה כזו. אין זה מן הנמנע גם שזה מכתב שלא נכתב בזמן אמת, אלא נערך בדיעבד כחלק מההתמודדות עם הבקשה דנן.

12.
אכן, יש ממש בטענות המשיבים כי המחלוקות בין הצדדים הן כאלה שפתרונן אפשרי באמצעות תשלומי איזון שייקבעו ע"י השמאי שכבר מונה, עם זאת, צו המניעה מתחייב מחשש שמא תקופחנה זכויות ההקדש בדירות שיוקצו לו בפועל לצורך איכלוס זכאים על פי מטרות ההקדש ובדירות שיוקצו לקבלן, הכפופות לזכות קדימה של הנהנים מההקדש (סעיף 12.6 להסכם, סעיף 43 לבקשה וסעיף 47 לתצהיר). במצב דברים זה איכלוס דירות נוספות יביא ל"מעשה מוגמר" וימנע מההקדש להקצות דירות "טובות יותר" ובכלל למשתכנים מטעמו, השלמת האכלוס עתה עלולה לגרום להקדש לא רק נזק כלכלי כתוצאה מתשלומים נמוכים יותר שיקבל כתמורה לדירות נחותות אלא גם ימנע מההקדש להקצות דירות למשתכנים מטעמו, כאמור.

13.
לגבי "חנויות בר-עמי" (הנזכרות בסעיף 56 לבקשה) המצב שונה במידה מסוימת, שכן המבקשים הצביעו על פינוי החנויות כאינדיקציה יחידה לכך שבוצעה בקשר אליהן עיסקה בין המשיב 21 לבין המשיבה 22. למרות זאת אני סבור שלנוכח מאזן הנוחות יש ליתן צו גם בנוגע להן. לדעתי השלמת עסקה כנ"ל תגרום למבקשים – שלטענתם יש "לגאול" את זכויות הדיירות המוגנת מהמשיב 21 ולהשיבן להקדש – נזק רק יותר מהנזק שייגרם למשיבים מדחיית השלמתה של עיסקת מכר הזכויות. מכל מקום, נזקם הכלכלי של המשיבים ניתן לפיצוי כספי ואילו תפיסת חזקה ע"י דייר מוגן תמנע מההקדש לרכוש את זכויותיו בחזרה למשך פרק זמן ארוך.

14.
לנוכח כל האמור יש מקום לתת צו מניעה זמני, אך צו שיהיה מצומצם וימנע רק הכנסת משתכנים חדשים שטרם נכנסו לדירות ולבתי העסק שנבנו מכוח הסכם הקומבינציה וכן את השלמת העסקה של מכר הזכויות בחנויות הנ"ל. עם זאת, יש מקום שבנוסף לשתי התחייבויות העצמיות ולערבות שהומצאו כבר מטעם המבקשים, תבוא מצידם גם הפקדה כספית או הפקדה של ערבות בנקאית. נקבע בזאת כי תנאי לעמידת צו המניעה לאחר 10.6.12 יהיה שעד אז יופקד סך 30,000 ש"ח או תופקד ערבות בנקאית בסכום זה.

15.
שאלת ההוצאות בקשר לבקשה דנן תישקל בהמשך, לכשתתרחב הפרספקטיבה לגבי כל שיהיה נחוץ בקשר לכך.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, י"ג בסיון תשע"ב, 3 ביוני 2012.

א בית משפט מחוזי 10224-05/12 הרב משה שלום שור, פנחס ברנשטיין,יצחק שמואל רוזנפלד נ' דוד קרויס ו-28 אח' (פורסם ב-ֽ 03/06/2012)תיקים נוספים על הרב משה שלום שור
תיקים נוספים על פנחס ברנשטיין
תיקים נוספים על יצחק שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על דוד קרויס ו-28 אח'
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט