א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ

 
א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ

29598-08/12 עתמ     08/11/2012
עתמ 29598-08/12 א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ
בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים08 נובמבר 2012

עת"מ 29598-08-12
לפני כב' השופט דוד מינץ

בעניין:
א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רות ברק
ואמוץ וייסהעותרת


- נ ג ד -1. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, ע"י עו"ד מיכל שלם

2. ברן-הקמת פרויקטים בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חיים עשהאל
ודינה ברונשטיין-פרבר
ה
משיבים


פסק דין


הרקע לעתירה
1.
משיב 1 (להלן: "המשרד") פרסם מכרז מס' 20/11 למתן שירותי בקרה ופיקוח הנדסי, חשבונאי ותקציבי על פרויקטים תחבורתיים (להלן: "המכרז"). במכרז נקבעו מספר קבוצות פרויקטים להם התבקשו המציעים להגיש את הצעותיהם. מציע יכול היה לזכות בביצוע השירותים בקבוצה אחת או בשתי קבוצות לכל היותר. עתירה זו מתייחסת לקבוצת הפרויקטים שכונתה "קבוצת פרויקטים ג'" בה זכתה משיבה 2 לאחר שוועדת המכרזים של המשרד (להלן: "וועדת המכרזים") לא נתנה לעותרת ניקוד כלשהו באחד ממרכיבי ההצעה מטעמה.

2.
התחרות במכרז התמקדה בניקוד ההצעות שעמדו בתנאי סף על פי רשימת אמות מידה ומשקולות כאשר הציון האיכותי שקיבלה ההצעה היווה 80% מהניקוד הסופי והציון בגין המחיר המוצע הראה 20% מניקוד זה. כחלק מהצעתו, נדרש כל מציע להציג ראש צוות מטעמו, לפרט את ניסיונו המוקדם ולהציג את רשימת הפרויקטים הרלוונטיים שביצע. הפירוט ביחס לראש הצוות נדרש הן לקביעת עמידת המציע בתנאי הסף ביחס לניסיון של ראש הצוות, והן לצורך ניקוד ההצעה באמת המידה של שביעות הרצון מניסיונו של ראש הצוות אשר משקלה היווה 8% מהציון האיכותי.

טענות הצדדים
3.
בטופס הצעתה של העותרת ובהתייחס לנספח י"ב לתנאי המכרז, שהוא טופס המפרט את ניסיון ראש הצוות, נמנעה העותרת מלמלא במשבצת המתאימה את שמו ומספר הטלפון המעודכן של איש קשר אשר יכול להמליץ על שביעות הרצון מראש הצוות. משכך, בשלב ניקוד ההצעות, התעלם המשרד לחלוטין מניסיון ראש הצוות והעניק כאמור, לעותרת ציון אפס באמת המידה של שביעות רצון מניסיון ראש הצוות, חרף העובדה שפרטיהם של הממליצים השונים פורטו בהמלצות אשר צורפו למסמכי המכרז מטעם העותרת. לטענת העותרת, חובה הייתה על המשרד לדלות את הפרטים של הממליצים ממכתבי ההמלצה. משלא עשתה כן, מדובר בשרירות לב, בחוסר סבירות קיצונית של בחינת ההצעות, ובהפרת חובות המשרד על פי הדין והוראות המכרז. העותרת הדגישה כי היא עמדה בכל תנאי הסף של המכרז וזאת בניגוד למשיבה 2 אשר לא עמדה בתנאי הסף, לפיהם ראש הצוות היה חייב להיות בעל ניסיון של לפחות 12 שנים ואילו שני הפרויקטים אשר משיבה 2 הפנתה אליהם בהצעתה הצביעו על ניסיון ראש הצוות מטעמה של 10 שנים לכל היותר. לפיכך, פנתה ועדת המכרזים ביום 15.1.12 למשיבה 2 בשאלת הבהרה להשלים את הפרטים הנחוצים לצורך הוכחת עמידתה בתנאי הסף. לעומת זאת, חסד דומה לא ניתן לעותרת והיה מצופה מהמשרד שיפנה לעותרת גם כן כדי שהיא תמלא את החסר בציון פרטיהם של אנשי הקשר אשר המליצו והביעו את שביעות רצונם מעבודת ראש הצוות בפרויקטים קודמים. העותרת גם תמהה כיצד הוועדה העניקה לה 11 נקודות בסעיף ניסיון ראש הצוות מצד אחד, אך נמנעה מלתת לה ולו נקודה אחת בסעיף שביעות הרצון של אותם גורמים אצלם נרכש הניסיון של ראש הצוות. לדעתה של העותרת אפוא, מדובר בפגם טכני אשר הכריע את גורל המכרז ועל אף שחובתה של ועדת המכרזים הייתה לברר את הדרוש בירור, היא לא עשתה כן.

4.
בשולי הטיעונים נטען גם שנמצא פגם בהארכת הערבות הבנקאית אשר מסרה משיבה 2 בשל התארכות המכרז. ההעתק של הארכת כתב הערבות שהומצא לעיון העותרת נשא את הכותרת "טיוטה" לכל רוחבו וכלל לא היה חתום על ידי הבנק הערב. משלא ניתן כל הסבר כיצד השתרבבה טיוטת כתב הארכת הערבות לתוך המסמכים ומדוע טיוטה זו הומצאה לעותרת במסגרת העיון במסמכים, נטען כי לו בשל כך יש מקום לפסול את הצעתה של משיבה 2 ואת הכרזתה כזוכה במכרז.

בתשובת המשרד נטען כי בהצעתה של העותרת היה חֶסר מידע רלוונטי משמעותי ביחס לדרישות תנאי המכרז. העותרת הרי הודתה בפה מלא כי היא לא ציינה את פרטיהם של הממליצים מהם היה ניתן ללמוד על שביעות רצונם מעבודתה של ראש הצוות מטעם העותרת. יתר על כן, על פי לשונו הברורה של תנאי המכרז בעניין אמת המידה בדבר שביעות הרצון, שישה מתוך עשרת הפרויקטים שהוצגו על ידי העותרת כאסמכתא לניסיונה של ראש הצוות מטעמה, התייחסו לשירותי "בקרת פרויקטים" בלבד כשתנאי הסעיף דרשו כי היה על העותרת להצביע על "שביעות או אי-שביעות רצון מאיכות שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים שסיפק ראש הצוות" (ההדגשה לא במקור). לפיכך, לא העניקה וועדת המכרזים להצעת העותרת ניקוד כלשהו בסעיף זה. לטענת המשרד, וועדת המכרזים אף בחנה לאחר מעשה את מכתבי ההמלצה לגופם, ולא מצאה מקום לשנות מהחלטתה בהימצא כי מכתבי ההמלצה אינם מתאימים לדרישות המכרז. לאמור, גם אילו הייתה מבקשת וועדת המכרזים לנקד את אמת המידה על פי מכתבי ההמלצה שצורפו להצעת העותרת, לא הייתה מגיעה לתוצאה שונה בשל העדר רלוונטיות ואי התאמה של המכתבים לדרישות אמת המידה הקבועה בתנאי המכרז. לגרסת המשרד, אין, אפוא, לעותרת להלין אלא על עצמה כאשר לא מילאה כנדרש את מסמכי המכרז.

5.
בעניין הליקוי שמצאה העותרת בכתב הארכת הערבות הבנקאית של משיבה 2, נטען כי לא נפל כל פגם בערבות. כפי שעולה מפרוטוקול פתיחת ההצעות למכרז מיום 18.12.11, להצעתה של משיבה 2 צורפה ערבות בנקאית מקורית וכן כתב הארכת תוקפה של הערבות המקורית. כתב הערבות המקורי כמו גם כתב הארכת תוקף הערבות, נבדקו על ידי וועדת המכרזים במועד פתיחת ההצעות ונמצאו תקינים.

6.
משיבה 2 טענה כי העותרת פעלה בחוסר תום לב כאשר לא צירפה את מסמכי הצעתה שלה לעתירה, כל זאת שעה שטענתה העיקרית הנה כי היא אמורה הייתה לזכות במכרז. לגופו של עניין, משיבה 2 טענה כי אין זה נכון שוועדת המכרזים הפלתה את העותרת לרעה. כשם שהוועדה ביקשה השלמות ממשיבה 2 במכתב מיום 15.1.12, כך היא ביקשה השלמות מטעם העותרת באותו יום. לדוגמה, הוועדה מצאה כי העותרת לא צירפה מסמך המעיד על קיום יחסי עובד-מעביד בינה ובין ראש הצוות מטעמה במועד הנדרש במכרז. וועדת המכרזים נהגה, אפוא, באמות מידה שוויוניות בהתייחס לכל המציעים ולא התייחסה לצרכי ניקוד ההצעות בנתונים אשר לא נכללו במסגרת ההצעות המקוריות למכרז, וזאת למרות שאפשרה הן לעותרת והן למשיבה 2 למלא חוסרים כדי שתוכלנה שתיהן לעמוד בתנאי הסף. קבלת טענת העותרת לפיה היה על וועדת המכרזים לפנות אליה פעם נוספת בבקשה לקבל את פרטי הממליצים, הייתה מביאה למצב מגוחך בו עבודת וועדת המכרזים לא הייתה מסתיימת לעולם, כיוון שהיה עליה "לרדוף" אחר כל אחת מהמציעות, על מנת שתביא בפני
ה את הנתונים החסרים. זאת ועוד. עולה מהמסמכים שצירפה העותרת לעתירה כי לאחר הגשת הצעתה המקורית למכרז, במכוון וללא רשות היא העבירה לוועדת המכרזים נתונים נוספים להצעותיה וזאת בחוסר תום לב וכפגם הפוגע בשוויון המציעים למכרז אשר יש בו כדי לפסול את הצעתה ולמחוק על הסף את עתירתה.

7.
באשר לפגם שכביכול נמצא בערבות המשיבה 2, נטען כי הן הערבות והן הארכת תוקפה של הערבות היו תקינים ושלמים, והמצאת "טיוטת הערבות" לידי ב"כ העותרת לא הייתה אלא המצאת מסמך שככל הנראה היווה את הבסיס להכנת הארכת הערבות הבנקאית המקורית, אך לא היה המסמך המקורי שהומצא לבסוף לוועדה. בכל מקרה טענת העותרת בדבר פסלות ערבות המכרז של משיבה 2, נטענה בחוסר תום לב, כאשר בעת ובעונה אחת לא צירפה העותרת עותק מכתב הערבות שלה.

דיון והכרעה
8.
כאמור, אין מחלוקת כי העותרת לא מילאה את המשבצת המתאימה במסמכי המכרז, בה היה עליה לציין את פרטי אנשי הקשר שהמליצו על ראש הצוות מטעמה. השאלה היא האם בכך נפל פגם היורד לשורשו של עניין שהצדיק מתן ציון אפס בסעיף העוסק בשביעות או אי-שביעות רצון מאיכות שירותי ניהול ופיקוח של ראש הצוות המוצע, והאם הייתה חובה לוועדת המכרזים לדלות ממכתבי ההמלצה, את פרטי הממליצים בעצמה.

9.
שני סעיפים למכרז העוסקים בכישוריו של ראש הצוות המוצע רלוונטיים לענייננו. סעיף 15.2.3 וסעיף 15.2.4.
סעיף 15.2.3 עוסק כמפורט בו "בשביעות או באי שביעות רצון מאיכות שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים שסיפק ראש הצוות המוצע על פי חוות דעת ממליצים, לרבות ביצוע עבודות קודמות עבור המשרד". בסעיף זה ניתן היה לזכות ב-8 נקודות אך וועדת המכרזים לא נתנה לעותרת נקודה כלשהי. בנימוקי הוועדה נאמר כי לא ניתן ניקוד מפני שלא צוינו שמות של הממליצים על גבי הטופס. סעיף 15.2.4 עוסק ב"ניסיון מוכח של ראש הצוות המוצע על פי המפורט בנספח י"ב" למכרז". נספח י"ב למכרז הינו טופס המכונה "פירוט ניסיון ראש הצוות" ובו שלושה פרקים: ניהול פרויקטים; פיקוח על פרויקטים; ובקרה על פרויקטים. בסעיף זה ניתן היה לקבל 12 נקודות ווועדת המכרזים העניקה לעותרת 11 נקודות מתוכן. בהערות הוועדה באותו סעיף נאמר כי עבור ראש הצוות של העותרת הוצגו 10 פרויקטים, 5 מהם בבקרה.

10.
צא ולמד אפוא, שהנושא הנבדק בסעיף 15.2.3 הנוגע, כאמור, לשביעות רצון הממליצים מראש הצוות המוצע, התייחס אך לניהול ופיקוח הפרויקטים ואילו הנושא הנבדק בסעיף 15.2.4 הנוגע כאמור לניסיונו של ראש הצוות, התייחס למגוון רחב יותר של נושאים, קרי: ניהול פרויקטים; פיקוח על פרויקטים; ובקרה על פרויקטים. הואיל ולראש הצוות מטעם העותרת היה ניסיון בבקרת 5 פרויקטים, די היה בכך כדי להעניק לה את 11 נקודות מתוך ה-12 באותו סעיף. לעומת זאת, עיון בנספח י"ב שמילאה העותרת מגלה כי היא לא מילאה דבר אודות ניסיון ראש הצוות מטעמה בניהול פרויקטים, אלא אך בפיקוח ובבקרה על פרויקטים. לאמור, העותרת עצמה, ללא קשר למילוי פרטי הממליצים בנספח י"ב, לא ציינה כי ראש הצוות מטעמה הינו בעל ניסיון בניהול פרויקטים. לפיכך, לא ניתן להלין על וועדת המכרזים שלא העניקה נקודה כלשהי לעותרת בסעיף שביעות הרצון של ממליצי העותרת מניהול פרויקטים של ראש הצוות מטעמה.

11.
בנסיבות אלה, לא קיימת חשיבות לשאלה האם הייתה חובה על וועדת המכרזים לדלות את פרטי הממליצים מתוך מכתבי ההמלצה אשר צורפו למסמכי המכרז מטעם העותרת, שכן כאמור, פרטי הניסיון של ראש הצוות המוצע לא כללו ניסיון בניהול פרויקט כלשהו. אך למעלה מכך, עיון במכתבי ההמלצה עצמם גם מלמד שרק המלצה אחת מתוך שש המלצות אשר צורפו מטעם העותרת, עסקה בניהול פרויקטים על ידי ראש הצוות ואילו האחרות עסקו בבדיקה, תכנון וביצוע של פרויקטים ולא בניהולם. לפיכך, גם אם היה מקום לחייב את וועדת המכרזים לתור אחר פרטי הממליצים, נוכח האמור במכתבי ההמלצה ונוכח העובדה שהעותרת בעצמה לא ציינה בנספח י"ב כי יש לראש הצוות מטעמה ניסיון בניהול פרויקטים, ספק רב אם הייתה מגיעה למסקנה אחרת. מכל מקום, התנהלותה של וועדת המכרזים בעניין זה לא חרגה ממתחם הסבירות.

12.
ובאשר להארכת הערבות הבנקאית, די נהיר כי הומצאה לעותרת טיוטה של הערבות שהוכנה על ידי הבנק עובר למתן כתב ערבות מקורי ואין מקום לפקפק בגרסת המשרד שבעת פתיחת ההצעות למכרז הערבויות נמצאו תקינות.בשים לב לכל האמור, אני מורה על דחיית העתירה.

העותרת תישא בהוצאות שני המשיבים, בסך 25,000 ₪, לכל אחד מהם.

ניתן היום,
כ"ג חשון תשע"ג, 08 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 29598-08/12 א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 08/11/2012)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברן-הקמת פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן