בנק איגוד לישראל בע"מ - זאבי אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק איגוד לישראל בע"מ זאבי אחזקות בע"מ
 
בנק איגוד לישראל בע"מ - זאבי אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על בנק איגוד לישראל בע"מ | תיקים נוספים על זאבי אחזקות בע"מ

7653
1920/01 פשר     07/11/2001
פשר 1920/01 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' זאבי אחזקות בע"מ
בית משפט מחוזי תל אביב - יפו פשר 001920/01

בפני
: כב' השופט ישי לויט
, סגן נשיא תאריך: 07/11/01
בעניין: בנק איגוד לישראל בע"מ

המבקש

זאבי אחזקות בע"מ

זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ
המשיבות

נוכחים: עו"ד שביט ועו"ד רוזובסקי
בשם המשיבות
עו"ד 13 גאון ועו"ד בובגגרטן
בששז בנק א*גוד
עו"ד קרני בשם' בנק הבינלאומי
עו"ד מזרחי בשם הכנ"ר
פרוטוקול

בש"א 21996/01

עו"ד שביט: הגשנו תשובה הבוקר משום שהבקשה הוגשה אלינו אתמול אחה"צ. אנו נמצאים
במהלך של רה ארגון שנעשה כמהלך השבועות האחרונים. משרד רו"ח ברייטמן ערך זאת, מדובר
ברה ארגון פיננסית והתוכנית עוברת דרך המערכת הבנקאית לפי הסדר מהבנק הגדול לקטך.
הבנק הבינלאומי כרגע בוחן את התוכנית.
אס לא יהיה מנוס, הקבוצה תבקש את הגנת ביהמ"ש והמצב יהיה שונה. אנו מבקשים להמנע
ממהלך כזה, הצעתי לחברי לתת לנו פסק זמן כדי לנסות לסיים את הענין הזה, תינתן השהיה של
בקשת הפירוק .
בשלב זה אנו מסכימים בעקבות המלצת ביהמ"ש, מבלי שאנו מודים בטענות כלשהן של הצד
השני, ועל מנת ליצור את התשתית לאפשרות לניהול מו"מ עם הצד השני, בתקופה של 15 ימים
מהיום המשיבות לא תמכורנה נכסים אשר שייכים להן ולא תעשנה כל דיספוזיציה בנכסים אלה
אלא באישור ביהמ"ש. בתקופת ה- 15 יום הללו, המשיבות לא תעשנה שימוש בכספים שיגיעו לידן אם וככל שיגיעו אלא אם יינתן לכך אישור מוקדם של הבנק המבקש או של ביהמ"ש הנכבד.
ביקשנו למעט ניכויים ותשלומים שיש לשלמם על פי דין, לכד אני יודע שחברי מתנגד. אני מוכן
לקבל את הצעת ביהמ"ש, שהתשלומים שיבוצעו על פי דין מתוך הכספים שיגיעו לקופת החברות
המשיבות, יהיו תשלומים כאלה שהיו משולמים בדין קדימה במקרה של פירוק.
עוד ביקשנו לתת לחברות במשך השבועיים מסגרת של תשלומים חודשיים בהיקף מסויים שאני
משאלו- לשיקול ביהמ"ש רק לנותני שירותים. בענין הזה אנו דואגים לעצמנו ולרו"ח ולזה חברי גם מתנגד, אנו רצינו סכום שלא יעלה על חצי מליון ש"ח.
במידה ולא יגובש הסדר בתום התקופה הנ"ל, נגיע לביהמ"ש ונקיים את הדיון.

עו"ד גאון : לגבי השימוש במונח "אם וככל שיגיעו כספים", אנו יודעים שביום 15,11, 4,2 מליון נ"
צריכים להכנס לקופה של זאבי אחזקות.
המשיבה 1 מהזיקה במל"מ שהיא חברה ציבורית שהחליטה לחלק דיבידנד. חברת זאבי אחזקות
במישרין ובאמצעות חברה שמוחזקת במאה אחוז על ידח מחזיקה בסך של כ70 אחון ממניות
מל"מ. לפיכך היא זכאית לסכום של כ4,2 מליון ש"ח.
מבקש להוסיף להצהרת חברי שסכום של 4,2 מליון נש יגיע וישאר בקופה.
לגבי ניכויים ותשלומים על פי דין, אפו השכר היה צריך להיות משולם ממי מהחברות האלה, ובדין קדימה, אין בעיה.
לגבי נותני שרותים אנו לא מסכימים. למשל, הם מפרטים את עורכי הדין שמופיעה בבולגריה שזה
לא נוגע לחברות האלה. אני לא מסכים לסכום של חצי מליון ש"ח.

עו"ד רוזובסקי : יש לנו טענה לסילוק על הסף.
אנו חושבים שבקשה לצו מניעה זמני צריכה להיות מסולקת על הסף על פי מה שיש בה ואפילו בלי
להתייחס לתשובה שניתנה מהטעמים הבאים :
הבקשה לא מעלה עילה לסעד הזמני המתבקש. אין עילה לבקשת הפירוק לסעד העיקרי על פניו,
מטעמי שיהוי וחוסר נקיון כפיים,
כל הבקשה מסתמכת על תכתובת בין הצדדים מאוגוסט ועל דוחות כספיים מיוני. אין מילה וחצי
מילה בבקשה למה מוגשת בקשה בדחיפות בנובמבר ומה קרה מיוני או מאוגוסט שפתאום חוץ
מקטעי עיתונות שאומרים שהקבוצה מנסה לגבש הסדר, דבר שידוע למבקש עוד לפני שראה ואת
בעיתון כי הוא אומר שהיו מגעים איתו.
לענין נקיון כפיים, נכנס היום ו-רך התיקון לתקנות הסד"א תיקון 6 שמדבר על מתן סעד ומני,
תקנה 363 ב' שמחייבת את ביהמ"ש לבדוק אם הבקשה הוגשה בתום לב.... (מצטט).
נעשה מעשה לא ייעשה. לקח בנק דוחות כספיים שהוא מקבל במסגרת עסקים שלו כבנק, צרף
אותם במלואם, דוחות כספיים של חברה פרטית שלא מתפרסמים, צרפם לבקשה ובידיו היה
לפחות לבקש מביהמ"ש צו איסור פרסום על הדוחות הכספיים. אכו לא היינו שם, וו בקשה
במעמד צד אחד. קטעים מהדוחות הכספיים פורסמו אתמול. פרסום דוחות כספיים זה נזק בלתי
ישוער. בידי הבנק היה למנוע זאת. ביהמ"ש אמר לנו הבוקר שהיה צו איסור פרסום על כל
הבקשה. פה נעשה נזק שבלתי ניתן לתיקון. הבנק עשה נזק עולה בהרבה ממה שהוא תובע.
לענין העילות, הבנק בחר מטעמיו לא לבקש סעד של פירוק זמני. לכאורה הוא ביקש סעד יותר קל,
רק צו מניעה. למעשה, הסעד שמבקש הבנק הרבה יותר חמור. אילו היה מפרק ומני, היה יכול
לפעול במנגנון מסויים.
סעד זמני מקבלים כדי לקבל סעד סופי. הסעד הסופי הוא פירוק. זה שאומרים שממשים נכסים
זה לא עומד בסתירה לפירוק. אין בבקשה שמראה שיש העדפת נושים.
הבקשה לסעד עיקרי לא מגלה עילה. מבקשים פירוק בגלל חדלות פרעון, לא בהתראה בדרישה
סטוטורית, אלא חדלות פרעון, היינו החברה לא יכולה לעמוד בהתחייבויותיה.
דרישה סטוטורית לפי סעיף 258 (1) צריכה לעמוד בתנאים פורמלים. היא דרישה שלא קיימת
במקרה הזה.
הבקשה לוקחת דוחות כספיים מאוחדים של הקבוצה. היא לא אומרת מה החובות של החברה.
כדי להראות שהחברה היא חדלת פרעון, היא צריכה להראות שחובות החברה עולות על נכסיה.
אין מילה וחצי מילה לגבי חובות החברה. לכן הדוחות הכספיים שחברי צרף עומדים בניגוד
לטענתו שהחברה חדלת פרעון.
לא רק שאין כאן עילה לסעד זמני, אין כאן גם עילה לסעד עיקרי.
אנו מבקשים על הסף לדחות את הבקשה.

עו"ד גאון : לא ירדתי לסוף דעתו של חברי. הצו הזמני שביקשנו היה למנוע דיספוזיציות בנכסי
החברה. מפנה לעמ' 2 למעלה בבקשה.

בשלב זה מסכימים הצדדים לקבל את הצעת ביהמ"ש, כי בנוסף להצהרתו של עו"ד שביט כאמור
לעיל, החברות המשיבות תתחייבנה שלא לשלם מעבר לסך כולל של 400,000 נש לנותני שירותים
עבור שרותים שוטפים, אלא אם כן תוגש בקשה מתאימה לבימ"ש ויינתן אישור של בימ"ש או
שהמשיבות יקבלו את הסכמת ב"כ הבנק המבקש.

החלטה

אני קובע דיון נוסף בבש"א 21996/01 ביום 25.11.01 שעה 09:00. אם הצדדים יגיעו להסדר לפני
כן, יודיעו לביהמ"ש.

ניתנה היום כ"א בחשון, תשנ"ב (1 בנובמבר 2001) במעמד הצדדים.

ישי לויט
, שופט
סגן נשיא
פשר בית משפט מחוזי 1920/01 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' זאבי אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 07/11/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן