חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ - המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

 
חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ - המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ
306/04 עתמ     09/08/2004
עתמ 306/04 חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ נ' המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ
1


בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
עתמ 000306/04

בש"א 499/04
בפני
:
כבוד השופט ברוך אזולאי
-ס.נשיא
תאריך:
01/09/2004


בעניין:
חב' יפים פרדימן ובניו בע"מע"י באי כוחה
עו"ד ש. אביטן
ועו"ד ס. אבנעים
העותרת/המבקשת


נ ג ד1. המועצה המקומית מיתר

2. נווה ב.ב. פרויקטים בע"ממשיבה 1 ע"י באי כוחה
משיבה 2 ע"י באי כוחה
עו"ד ג. פנר
ועו"ד ש. יצחק
עו"ד א. כהן ועו"ד ד. בראל
המשיבות


פסק דין


1. ההליך החל בעתירה מנהלית לגילוי ולעיון במסמכים ובקשה לצו ביניים במעמד צד אחד להורות למשיבה 1 להימנע מלהתקשר בהסכם נשוא מכרז פומבי, שעניינו ביצוע עבודות פיתוח בשדרות עומרים (להלן: "המכרז") עם משיבה 2, ולהימנע מלהתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז עד למתן החלטה בעתירה לגילוי מסמכים.
בתאריך 18/07/04 ניתן על ידי כב' סגן הנשיא י. טימור צו ביניים כמבוקש בתנאים שנקבעו בהחלטה מאותו יום.
בדיון בבקשה, במעמד הצדדים בפני
, ביום 23/07/04, הוחלט, בהסכמת הצדדים, לראות את הבקשה לסעד ביניים כעתירה מנהלית ואת תשובות המשיבות, ככתב תשובה לעתירה, תוך מתן אישור לתיקון הבקשה והעתירה על ידי הוספת סעד מבוקש, המתייחס לביטול המכרז.

2. עניינן של העתירה והבקשה במכרז שהוכרז על ידי המשיבה 1 בעניין האמור, שלגביו נפתחה תיבת המכרזים ביום 01/06/04 ובמעמד הפתיחה התברר שהמשיבה 2 לא חתמה על החוברת שהכילה את תנאי המכרז והחוזה שהיו אמורים להיחתם בין הקבלן הזוכה במכרז ובין משיבה 1.
העותרת/המבקשת התריעה על כך וביקשה לפסול את הצעתה של משיבה 2 מהסיבה האמורה.
בבדיקת ההצעות התברר שהצעתה של משיבה 2 הייתה הזולה ביותר, וביחס להצעת העותרת/המבקשת, אף שעל פניה הייתה ההצעה שלה ההצעה השניה הזולה ביותר מבין ההצעות, התברר לוועדה לאחר בדיקה אריטמטית של ההצעות, שהצעתה של העותרת הייתה השלישית הזולה ביותר, בעוד שההצעה השניה הזולה ביותר הייתה של מובילי הדרום בע"מ.
בישיבה של וועדת המכרזים מיום 11/06/04, בהשתתפות היועץ המשפטי של הוועדה, הוחלט לאפשר למשיבה 2 להשלים את חתימתה על מסמכי המכרז. לאור זאת, זומנה משיבה 2 לחתום על מסמכי המכרז וחתמה עליהם לפני מזכיר הוועדה, לאחר שעו"ד פנר הביע את דעתו שאף שיש באי חתימה על המסמכים פגם רציני, רשאית הוודעה לאשר את השתתפות הקבלן במכרז, אם אין בכך פגיעה בעיקרון השיוויון.
בישיבת ועדת המכרזים מיום 20/06/04, בה השתתף היועץ המשפטי של הוועדה, החליטה הוועדה להמליץ על המשיבה 2 כזוכה.

3. בעתירה ובבקשה שבדיון טען ב"כ העותרת/המבקשת, כי לא היה מקום לאפשר למשיבה 2 להשתתף במכרז, עקב הפגם האמור, שהיה פגם מהותי, ובשל פגם נוסף, בכך שהמשיבה 2 לא חתמה על כתב הכמויות, גם לאחר שניתנה לה האפשרות להשלים את החתימה על כל מסמכי המכרז, ובכך שהחוזה שנחתם אחרי שהוכרזה משיבה 2 כזוכה במכרז, לא נחתם על ידי מורשה חתימה של החברה, אלא על ידי אחיו, ביתן גולן שלא היה מורשה חתימה של החברה.
כמו כן, טען ב"כ העותרת/המבקשת שהיה פגם בכך שועדת המכרזים האצילה מסמכותה למזכיר המועצה בכך שאיפשרה למשיבה 2 להשלים את את חתימותיה על המכרז לפניו.
ביחס לסיכויי העותרת/המבקשת לזכות במכרז, אם תבוטל זכייתה של המשיבה 2, טען שהצעתה הייתה השניה הזולה ביותר, ולחילופין אין להיזקק להצעה השניה האחרת שהייתה הזולה ביותר, לאחר שבעל ההצעה האמורה קיבל לידיו את הערבות שהוגשה על ידיו.
כמו כן, טען שיש להיזקק, לחילופין, לסעד הנוסף המבוקש על ידיו, לביטול המכרז.4. לטענת המשיבות אין מקום להתערב בהחלטת ועדת המכרזים.
אין מדובר בפגם מהותי הפוגע בעקרונות השיויון, ולאור זאת, אין מקום להתערב בשיקול דעת הוועדה בכך שאיפשרה למשיבה 2 להשלים את חתימתה על מסמכי המכרז, ואין ביתר הטענות כדי להצדיק את ביטול זכייתה של משיבה 2, או כדי להורות על ביטול המכרז.

5. לאחר עיון בטענות הצדדים נראה לי, כי הפגם של אי חתימה על מסמכי המכרז הינו פגם משמעותי שיכול היה לאפשר למועצה לפסול את ההצעה, אך אין מדובר בפגם מהותי הפוגע בשיויון, ובנסיבות העניין אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה בכך שאפשרה למשיבה 2 להשלים את חתימותיה על מסמכי המכרז.
הוא הדין ביחס לפגמים הנוספים להם טוענת העותרת/המבקשת, שניתנים אף הם לתיקון ככל שיש צורך בכך, ואין בהם, בנסיבות העניין כדי להצדיק התערבות שיפוטית בהחלטת הוועדה.

6. לאור זאת, אני דוחה את העתירה, ומבטל את הצו הזמני שניתן ביום 18/07/02.
עקב הפגמים שנמצאו בהצעת משיבה 2, אני נמנע מחיוב העותרת בהוצאו, וכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום כ"ב באב, תשס"ד (9 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.

המזכירות מתבקשת להמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.


ברוך אזולאי
, שופט
ס. נשיא

000306/04עתמ055 יהודית עזרא
עתמ בית משפט מחוזי 306/04 חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ נ' המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/08/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ      דוח מידע משפטי על המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חב' יפים פרדימן ובניו בע"מ      דוחות מידע עסקי על המועצה המקומית מיתר,נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ