משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ - דור שבח בניה ופיתוח בע"מ ,עודד שבח,מאיר שבח,מ.א.ג תבור (2001) בע"מ,מרדכי דביר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ דור שבח בניה ופיתוח בע"מ עודד שבח מאיר שבח מ.א.ג תבור (2001) בע"מ מרדכי דביר
 
משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ - דור שבח בניה ופיתוח בע"מ ,עודד שבח,מאיר שבח,מ.א.ג תבור (2001) בע"מ,מרדכי דביר
תיקים נוספים על משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ | תיקים נוספים על דור שבח בניה ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על עודד שבח | תיקים נוספים על מאיר שבח | תיקים נוספים על מ.א.ג תבור (2001) בע"מ | תיקים נוספים על מרדכי דביר |

84395
1015/04 פ     14/09/2004
פ 1015/04 משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ ,עודד שבח,מאיר שבח,מ.א.ג תבור (2001) בע"מ,מרדכי דביר
1


בתי הדין לעבודה
בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת
פ 001015/04


בפני
:
כב' השופטת עידית איצקוביץ


בעניין:
משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץע"י ב"כ
עו"ד ורדה קטרון-ברט

המאשימה

נ ג ד


1 . דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

2 . עודד שבח

3 . מאיר שבח

4 . מ.א.ג תבור (2001) בע"מ

5 . מרדכי דבירע"י ב"כ
עו"ד גורן

הנאשמים


החלטה

1. המאשימה הגישה כתב אישום כנגד הנאשמים בשל הפרת הוראות שונות של פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 (להלן: "פקודת בטיחות בעבודה").

2. לפני הקראת כתב האישום לנאשמים, ביקש ב"כ הנאשמים לבטל כתב האישום, מאחר ולא נעשתה על ידי המאשימה כל פנייה לנאשמים ולא נתבקשה מהם גרסה, וכן, לא ידעו על הביקורת שנעשתה באתר העבודה.
ב"כ הנאשמים הסתמך על פסק הדין של בית הדין המחוזי בחיפה, בתיק ע"פ 3730/03 מדינת ישראל נ' מוסטפא אגבאריה,

פסק דין
מיום 11.3.04 – טרם פורסם (להלן: "פס"ד אגבאריה").

3. ב"כ המאשימה ביקשה להגיש את תגובתה בכתב וטענה בתשובה שהוגשה כי נשלח דו"ח ביקור מיום 11.11.03 לנאשמת מס' 1, בו מפורטים כל הליקויים שמצאו הפקחים והם מתבקשים להעביר למשרד המאשימה מכתב לתיקון הליקויים.
כמו-כן, נטען בתגובה כי ביום 6.7.04 ביקר מפקח עבודה במשרדי נאשמת מס' 2 וקיבל את גרסת החברה לאשמה, כאשר נציגה של נאשמת מס' 3 סירב להיחקר ושמר על זכות השתיקה.


4. ראשית יש לציין, תוך התייחסות לתגובת ב"כ המאשימה, כי הטענה המקדמית מופנית כלפי כתב האישום אשר הוגש לבית הדין בתאריך 11.3.04. ביקור מפקח ביום 6.7.04 אינו יכול לרפא, בדיעבד, פגם שהיה בכתב האישום בעת שהוגש, אם היה פגם כזה. טענתו של ב"כ הנאשמים מופנית כלפי ההליכים שהיו צריכים להתקיים בטרם הגשת כתב האישום ולא לאחר מכן.
במאמר מוסגר אציין כי אם סבורה ב"כ המאשימה כי היה פגם בהליכים, או צורך בהשלמה, תרופתה היא לבקש מחיקת כתב האישום, שאינה מונעת הגשת כתב אישום חדש.

5. דיון והכרעה בבקשה לביטול כתב אישום:

כתב האישום הוגש בגין מספר עבירות לפי פקודת בטיחות בעבודה, שפורטו ב- 9 סעיפי אישום (פרק ב' לכתב אישום).
מתוך העבירות המיוחסות לנאשמים, רק חלקן הן עבירות מנהליות, כהגדרתן בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו- 1995 (עבירות לפי ס' 192, 225 לפקודת בטיחות בעבודה).

סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו – 1985 (להלן: "חוק העבירות המנהליות") קובע:
"קביעת עבירה כעבירה מנהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותה של התובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה".

דרך המלך בעבירות מנהליות היא השתת קנס מנהלי ולא נקיטה באמצעי החמור של הגשת כתב אישום. התביעה רשאית להפעיל שיקול דעת אם ללכת בדרך המלך או בדרך החריגה, של הגשת כתב אישום, כאשר עליה לשקול בהחלטתה את מכלול הנסיבות. לפי פס"ד אגבאריה, מחובתה של התביעה לשקול, בין יתר שיקוליה, טיעוני החשוד, מאחר ו- "מתן זכות שימוע לחשוד היא מעיקרי הצדק הטבעי והסברים נכונים על אחת כמה וכמה כאשר דרך המלך היא השתת קנס מנהלי והגשת כתב האישום היא בבחינת חריג" (דעתו של השופט שיף).

לכן, מגיע כב' השופט שיף למסקנה כי הגשת כתב אישום בעבירה מנהלית בטרם ניתנה לחשוד זכות הטיעון, עלולה להביא בתקיפה עקיפה לבטלות של כתב האישום, בגין אי הפעלה מושכלת של שיקול דעת הגורם המחליט על הגשת כתב האישום.
בנקודה זו הסכים אב בית הדין, כב' השופט גריל, אשר אמר באותו

פסק דין
:

"כאשר מגישה איפוא התביעה כתב אישום בעבירה מנהלית (במקום הטלת קנס מנהלי שהיא דרך המלך בסוג זה של עבירות), מבלי שהתקיימה חקירת החשוד, רובץ על התביעה הנטל להוכיח שהחשוד זומן כדין לחקירה, אך בחר משיקוליו להימנע מלהופיע ובכך ויתר למעשה על זכות הטיעון".

הלכה זו יפה אך ורק לכתבי אישום בגין עבירות מנהליות, כאשר בעבירות אחרות, נפסקה הלכה שונה, על פיה "אין אסמכתה לכך ש"חקירה כדין" היא תנאי בל יעבור להגשת כתב אישום (ת"פ (י-ם) 417/97 מדינת ישראל נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, החלטה מיום 7/11/99 לא פורסמה, ע"פ (י-ם) 149/95 מוצטפא חליל עלא אבו אל ת'ן נ' מדינת ישראל.)
לפי אותה הלכה, נקבע כי רצוי וראוי שתתקיים חקירה עובר להגשת כתב אישום, וכי זהו הסדר הטוב והנכון של הדברים; ואולם לא ניתן לקבל טענה שללא קיומה של חקירה אין בידי המאשימה סמכות להגיש כתב אישום.

סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982 קובע:

"נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה; אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור אם היה סבור שאין בדבר ענין לציבור או אם היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה".

בעבירות לפי פקודת בטיחות בעבודה, למשרד העבודה והרווחה (כיום משרד התמ"ת) סמכות על פי דין לחקור עבירה. הזמנת החשוד למתן גרסה היא אחת מאמצעי החקירה, אולם לא היחיד, ולא תמיד הכרחי, ולא ניתן לומר –בענייננו, כי ללא הזמנת החשודים לא הייתה כלל חקירה.
אין בהעדר קבלת תגובה של החשוד כדי לקבוע כי כל הליך החקירה פגום, והמבחן שיש להפעיל הוא מבחן עוות הדין של הנאשם (ת"פ 417/17 הוזכר לעיל, תוך הפנייה לעל"י 4045/98 עו"ד שמחה ניר נ' הוועד המחוזי של לשכת עו"ד בת"א, פס"ד מ-4.10.99 פורסם בתק-על 99 (3), 1524).

בענייננו, מדובר בכתב אישום על פיו מואשמים הנאשמים במספר עבירות, שרק בחלקן הן עבירות מנהליות. טרם נשמעו עדויות ולכן, לא ידוע לבית הדין מהם הליכי החקירה שננקטו לפני הגשת כתב אישום.

אני סבורה כי לבחון את ההלכה שבפס"ד אגבאריה, עליה מסתמך ב"כ הנאשמים, שמתייחסת אך ורק לעבירות מנהליות, כאשר לא קיימת דרישה פוזיטיבית של הזמנת הנאשמים לחקירה ומתן זכות שימוע בטרם הגשת כתב אישום בכלל העבירות לפי פקודת בטיחות בעבודה.

6. לאור זאת, אני קובעת כי אין לקבל את טענת ב"כ הנאשמים ובקשתו לבטל כתב האישום נדחית.

7. נקבע הקראה לתאריך 1/11/04 שעה 09:30.


ניתנה היום כ"ח באלול, תשס"ד (14 בספטמבר 2004) בהעדר הצדדים.


עידית איצקוביץ
, שופטת

רונית-נבאל

פ בית דין אזורי לעבודה 1015/04 משרד העבודה והרווחה חיפה -יועץ נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ ,עודד שבח,מאיר שבח,מ.א.ג תבור (2001) בע"מ,מרדכי דביר (פורסם ב-ֽ 14/09/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן