גולן קמחזי ו- 88 אח' - שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
גולן קמחזי ו- 88 אח' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות
 
גולן קמחזי ו- 88 אח' - שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות

מידע על שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות   


9265-03/13 א     20/06/2013תיקים נוספים על גולן קמחזי ו- 88 אח'
תיקים נוספים על שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ
תיקים נוספים על שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות
א 9265-03/13 גולן קמחזי ו- 88 אח' נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות
בית משפט השלום בתל אביב - יפות"א 9265-03-13 קמחזי ואח' נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:בפני

כב' השופטת
כרמלה האפט


התובעים

גולן קמחזי ו- 88 אח'


נגד


הנתבעות

1. שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ
2. שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיותהחלטה

על מנת לייעל את הדיון ולצורכי קדם המשפט, הריני מורה כדלקמן:

1.
ניתן

צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום ועיון בהם תוך 30 יום נוספים.
כל צד המעוניין לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 30 יום מהיום. הצד שכנגד ישיב לשאלון בתוך 30 יום מהמסירה.

2.
מינוי מומחה-

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, ולצרכי קדם המשפט, הריני ממנה כמומחה בית המשפט
בתחום ההנדסה מר גיל רפאל, מרחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן, בטלפון: 03-6123080, פקס: 03-6125070.

3.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

4.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

למען הסר ספק, צד החפץ להגיש חוות דעת בתיק זה יעשה זאת תוך 30 יום, שאם לא כן ייחשב כמוותר על זכות זאת.

כל חוות דעת אשר הוגשה בעבר על ידי אחד מהצדדים, או אשר בכוונתם להגיש, תוגש, בנוסף לעותק הבלתי כרוך אשר מוגש לתיק בית המשפט, גם בעותק כרוך, הנושא תמונות צבעוניות ותתוייק בתיק העזרוני. הוראה זו מתייחסת אך ורק לחוות דעת הכוללות תמונות.

למען הסר ספק, המומחה יחל בעבודתו רק לאחר הגשת כתבי הטענות מטעם כל הצדדים או לאחר חלוף המועד להגשתם.

המומחה יבקר ברכוש המשותף בבניין, בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בו. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירות שבבניין בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו, ברכוש המשותף בבניין.

5.
שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ, עבור הרכוש המשותף.

הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

6.
המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בדירה, בשני העתקים. עותק אחד שאינו כרוך לצורך סריקה לתיק האלקטרוני, ועותק נוסף כרוך, הנושא תמונות צבעוניות.

שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

7.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט
.

8.
כל

בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע מועד לקדם משפט.

ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"ג, 20 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
א בית משפט שלום 9265-03/13 גולן קמחזי ו- 88 אח' נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות (פורסם ב-ֽ 20/06/2013)תיקים נוספים על גולן קמחזי ו- 88 אח'
תיקים נוספים על שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ
תיקים נוספים על שיכון ובינוי סולל ובונה תשתיות
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט