נהוראי נתיב - אברהם אלקיים אחזקות בע"מ, אברהם אלקיים, קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נהוראי נתיב אברהם אלקיים אחזקות בע"מ אברהם אלקיים קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ
 
נהוראי נתיב - אברהם אלקיים אחזקות בע"מ, אברהם אלקיים, קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ
תיקים נוספים על נהוראי נתיב | תיקים נוספים על אברהם אלקיים אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על אברהם אלקיים | תיקים נוספים על קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ |

918883
13869-06/13 הפב     02/07/2013
הפב 13869-06/13 נהוראי נתיב נ' אברהם אלקיים אחזקות בע"מ, אברהם אלקיים, קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפוהפ"ב 13869-06-13 נתיב נ' אברהם אלקיים
אחזקות בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:
מספר בקשה:5

בפני

כב' השופטת
רות רונן


המבקש:

נהוראי נתיב
ע"י ב"כ עוה"ד פירט
ובלנקין


נגד


המשיבים:

1. אברהם אלקיים
אחזקות בע"מ

2. אברהם אלקיים

משיבים 1-2 ע"י ב"כ עו"ד פורר
ופרנס
3. קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ג'ריס


החלטה


בקשה לצווי מניעה זמניים. בבקשה עתר המבקש כי בית המשפט יורה למשיבים -
1.
להעביר אליו או לכל דירקטור שימונה לדירקטוריון המשיבה 3 (להלן: "החברה") מטעמו של המבקש כל מסמך, דו"ח, תרשומת וכל מידע מכול מין וסוג שהוא, שהמבקש יבקש לקבל;
2.
כי בית המשפט יתן צו מניעה שיאסור על המשיבים למנוע מעובדי או מנהלי החברה לקיים קשר עם המבקש שהוא יו"ר דירקטוריון החברה, או עם כל דירקטור שימונה מטעמו;
3.
שיינתן צו הקובע כי כל הוראה מטעם המשיבים שיש בה כדי לפגוע בתקשורת בין המבקש לבין עובדי החברה ומנהליה היא בטלה;
4.
לתת צו מניעה האוסר על המשיבים לפטר או לפגוע בזכויות של מי מעובדי החברה או מנהליה על רקע תקשורת בינם לבין המבקש או כל דירקטור שימונה מטעמו;
5.
לתת צו מניעה האוסר על פיטוריה של הגב' מירב חזן;
6.
ולקבוע כי מינויו של מר צביקה ליבושור לתפקיד מנכ"ל החברה – מבוטל.

כפי שעולה מהבקשה ומהתגובות, המשיבה 1 שהיא חברה בבעלות המשיב 2 (שיכונה להלן: "אלקיים"), מחזיקה ב-90% ממניות החברה. המבקש מחזיק ב-10% הנותרים של מניות החברה, והוא מכהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. החברה היא חברת אחזקות פרטיות העומדת בראש קבוצה המונה 10 חברות, העוסקות באספקת שירותי ערך מוסף לחברות ביטוח, בנקים, חברות אשראי, מוסדות וחברות במגוון תחומים במשק.

המבקש טען בבקשה כי אלקיים מדיר אותו מהמהלכים בחברה באופן הפוגע בחברה ועשוי להוביל לפגיעה בלתי הפיכה במעמדה. המבקש טען כי למרות העובדה כי הוא מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, הוא אינו מקבל מסמכים בסיסיים הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו כדירקטור, המפורטים בס' 36 לבקשה. כן התבקשו מסמכים הנוגעים לחברת מדיקס (ר' פירוט בס' 38 לבקשה)

המבקש הפנה להסכם בעלי המניות, מכוחו טעונה כל התחייבות של החברה הנוגעת לסכום העולה על 220,000 דולר או כל החלטה של החברה בענין עסרה עם בעל ענין - הסכמה מראש של המבקש.
המבקש טען בבקשה כי המשיבים מינו מנכ"ל ויועץ משפטי לחברה בניגוד לדעתו, למרות שהסכם בעלי המניות קבע כי מינויים אלה טעונים הסכמה משותפת של המבקש ושל אלקיים.

עוד נטען כי המשיבים העבירו את משרדי החברה לבניין בבעלותם, וכי הם מונעים מהמבקש – שמרותק לאחרונה לכסא גלגלים – את האפשרות להגיע למשרדי החברה. המבקש טען גם כי המשיבים התנכלו לעוזרת האישית של המבקש, גב' מירב חזן, וניסו לפטרה. אלקיים איים לפטר את מנהלי החברה שייצרו קשר עם המבקש.

המבקש טען כי הסעדים הזמניים נדרשים לצורך בוררות המתנהלת בין הצדדים, בה העלה המבקש טענות בדבר התנהלות בלתי חוקית של המשיבים. בנוסף, כל עוד המבקש מנותק מהנעשה בחברה, אין דבר שימנע מהמשיבים לבצע פעולות חד צדדיות ובלתי הפיכות כמו מכירת החברה או פעילותה לצדדים שלישיים. המבקש טען כי קיימות ראיות לכאורה לכך שזכויותיו הופרו, וכן הוא הוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לזכותו. בשולי בקשתו ציין המבקש כי הסכם בעלי המניות קבע כי לבורר שיוסמך לדון בסכסוך בין הצדדים תהיה סמכות לתת סעדים זמניים. אף על פי כן, אין מדובר בסמכות בלעדית, ולבית המשפט יש סמכות מקבילה לתת את הצווים.

המשיבים הגיבו לבקשה. הם טענו כי המבקש הקים עסק מתחרה לזה של החברה, כי הוא פונה לנושאי משרה בחברה ומציע להם הצעות שונות על מנת שיפעלו נגד החברה במסגרת העסק המתחרה שלו, וכי הוא פונה ללקוחות מרכזיים של החברה ומנסה לשכנע אותם להעביר אליו את עסקיהם. הוא אף פונה לספקים של החברה ולעובדים לשעבר שלה, ומציע להם לעבוד בעסק המתחרה שלו. המשיבים טענו כי יש בידיהם הקלטה של המבקש בה הוא אומר כי הוא נמצא ב"תהליך של בחינת מהלך" להקמת חברה העומדת להתחרות בחברה.

המשיבים ציינו כי לאחר שהמבקש התפטר מחברותו בדירקטוריון, הוא חזר לחברה בחודש מאי 2011, תוך שחתם עם החברה על הסכם אי תחרות. המבקש חדל לאחרונה לפקוד את משרדי החברה, והקים באופן פרטי מיזמים המבוססים על אלה של החברה. המבקש גורם נזק לחברה, עושה שימוש בסודות מסחריים תוך הפרת תניית הסודיות. עוד נטען כי המבקש לקח הלוואה בסכומי עתק מהחברה ומעובדיה, וכי קיימים אי סדרים בפרויקטים של החברה שהם בתחום אחריות המבקש.

באשר לטענות המבקש בבקשה, נטען כי אלה טענות סרק. המבקש הוא שהתנתק מהחברה ומהנעשה בה, ולצד זאת הוא מנצל את סמכויותיו הניהוליות
בחברה לצרכיו הפרטיים. כאשר המבקש קבל את מסמכי החברה הוא עשה בהם שימוש לקידום אינטרסים אישיים שלו. עוד טענו המשיבים כי הם מתכוונים להגיש לבורר בקשה למת צו מניעה זמני נגד המבקש שיאסור עליו לבצע פעולות הפוגעות בחברה, ואם יינתן צו כזה ויקוים – הם ישקלו לתת למבקש את המסמכים הקשורים בפעילות החברה.

המשיבים התייחסו לטענות המבקש ביחס לתשלום משכורות לגורמים שונים ובכללם בני משפחה של אלקיים, ולטענה ביחס למעבר החברה למשרדים בבנין בבעלות המשיבים. לגבי מנכ"ל החברה – נטען כי הוא מונה באישור המבקש, והיועץ המשפטי של החברה משמש ככזה במשך שנים ארוכות. המשיבים התייחסו גם לפיטוריה הנטענים של הגב' חזן.

המשיבים טענו כי התנאים למתן צו מניעה אינם מתקיימים. בקשת המבקש היא חסרת בסיס, המבקש עושה שימוש במידע אודות החברה המגיע אליו לצורך תחרות בחברה. מאזן הנוחות נוטה לחובת המבקש – כך נטען. עוד נטען כי אין דחיפות מיוחדת במתן הסעדים המבוקשים, וכי המבקש נהג בחוסר תום לב והסתיר מבית המשפט את העובדה כי הוא מתחרה בחברה.

המבקש השיב לתגובת המשיבים. הוא טען כי הטענה לפיה הוא מתחרה בעסקי החברה היא שקרית. עוד נטען כי משרדי החברה הועברו על ידי אלקיים לבניין בבעלותו, בעסקת בעלי ענין מובהקת שלא אושרה כדין. אלקיים מנהל תחרות עסקית עם לקוחות החברה. אלקיים ממנה קרובי משפחה שלו לתפקידים ניהוליים, והחברה משלמת להם תשלומים שונים. אלקיים משך כספים מהחברה לצורך בניית ביתו הפרטי.

המבקש טען כי לא ברור איך הטענות העמומות בדבר תחרות שלו בחברה, עשויות להצדיק הסתרה גורפת של כל המסמכים שהוא מבקש לעיין בהם – כפי שהם מפורטים בס' 16 לתגובה. המבקש טען כי זכות העיון היא רכיב יסודי במסגרת עבודתו של הדירקטור.

המבקש התייחס באופן מפורט לטענות המשיבים נגדו – לטענה כי הוא מתחרה בחברה, לטענה לפיה הוא חדל לבצע את תפקידיו בחברה, לטענה לפיה הוא נטל הלוואה מעובדי החברה ולטענה בדבר אי סדרים בפרויקט עליו הוא היה אחראי. המבקש כפר בכך כי הוא העביר סוד מסחרי למתחרה. לגישת המבקש, הפקרת החברה בידי אלקיים היא מסוכנת, משום שעולה מהמידע שיש בידי המבקש כי אלקיים מנצל את החברה צורך קידום האינטרסים הכלכלים שלו.

דיון
לאחר עיון בבקשה ובתגובות, אני סבורה כי יש לקבל את הבקשה רק ביחס לסעדים המפורטים בס' 2-3 לרישא להחלטה זו לעיל.

הבקשה הראשונה של המבקש – המפורטת בס' 1 לרישא להחלטה זו, היא בקשה לגילוי של מסמכים שונים. על פני הדברים, מדובר בבקשה נרחבת ביותר, שממילא לא היה ניתן להיעתר לה במלואה (הבקשה היא לגילוי של כל מידע
מכול סוג שהוא שהמבקש או דירקטור מטעמו יבקשו).

אכן, המבקש מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, וככזה הוא זכאי כמובן לקבל מסמכים לצורך קיום חובותיו כדירקטור. טענותיהם של המשיבים – שטרם הוכחו – לפיהן המבקש מתחרה בעסקי החברה, אין בהן כדי לשלול מהמבקש את זכותו זו, מה עוד שרוב המסמכים שהמבקש עותר לקבלם, אם לא כולם, אינם אמורים לכלול סודות מסחריים כאלה או אחרים של החברה.

יתרה מזאת, המשיבים עצמם ציינו בתגובתם כי הם עתרו לקבלת סעד זמני במסגרת הבוררות
שיאסור על המבקש לבצע פעולות הפוגעות בחברה. לגישתם שלהם, אם צו כזה יינתן ויקוים על ידי המבקש – הם "ישקלו" לתת לו את המסמכים שהוא עותר לקבלם.

חרף האמור לעיל, לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשת המבקש כפי שהיא מפורטת בס' 1 לרישא להחלטה זו
(להעביר למבקש כל מסמך, דו"ח, תרשומת וכל מידע מכול מין וסוג שהוא, שהמבקש יבקש לקבל) משום שבקשת המבקש בהקשר זה נועדה למעשה כדי לספק למבקש מסמכים לצורך קיום הליך הבוררות. מסקנה זו עולה באופן מפורש מבקשתו של המבקש עצמו (ר' ס' 90-01 לבקשה). אינני סבורה כי בקשה לצו מניעה זמני היהדרך הנכונה לנקוט בה לצורך גילוי מסמכים. המבקש רשאי כמובן לבקש גילוי מסמכים במסגרת הבוררות. אין כל סיבה לבקש גילוי כזה במסגרת צו מניעה בפני
בית המשפט, כאשר הבורר – ולא בית המשפט הוא המנהל את ההליך, ולכן הוא זה האמון על השאלה מהם המסמכים הרלוונטים להליך, ושיש להורות למשיבים לכן לגלותם למבקש. לכן, הבקשה לגילוי מסמכים – נדחית.

בס' 2-3 לרישא להחלטה
- עתר המבקש כי בתי המשפט יורה למשיבים שלא למנוע מעובדי החברה ליצור קשר עם המבקש. אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה זו. גם בהנחה שהמבקש מתחרה בעסקי החברה, הרי כל עוד הוא משמש ביו"ר דירקטוריון החברה, אין מקום למנוע ממנו ליצור קשר עם עובדי החברה. מניעת קשר כזה היא התנהלות דרסטית וקיצונית, השוללת מעובדי החברה כמו גם מהמבקש את האפשרות לדבר זה עם זה – ולא נראה כי יש לכך הצדקה. אינני סבורה כי הוכח כי קשר מילולי של המבקש עם מי מעובדי החברה, שהמשיבים יכולים להנחות אותם ביחס אליו מבעוד מועד, מעורר חשש בדבר נזק לחברה – שיש בו כדי להצדיק את איסורו.

לכן אני מקבלת את הבקשה ביחס לסעיפים אלה כאשר תוקפה של החלטתי זו היא עד להחלטה אחרת.

באשר לסעדים המבוקשים בס' 4-5
לרישא להחלטה
- אינני נעתרת לבקשה ביחס אליהם. מדובר בסעדים מתחום דיני העבודה, ולכן אינני סבורה כי לבית המשפט הזה יש סמכות עניינית לתתם.

באשר לסעד שבס' 6 לרישא להחלטה – אינני נעתרת לו.
המבקש עתר כי בית המשפט יקבע כי מינויו של מר ליבושור למנכ"ל החברה בטל. המבקש טען כי המנכ"ל מונה בשלהי 2012 – היינו לפני למעלה מחצי שנה. הוא עצמו טען כי הוא לא פעל מייד לביטול המינוי כדי לא לפגוע ביציבות החברה. לכן אינני סבורה כי יש מקום להורות על ביטול המינוי היום.

לאור כל האמור לעיל, אינני מוצאת לנכון לבחון לעומקן את טענותיהם של הצדדים זה כנגד זה ביחס לנזקים שכל אחד מהם טוען שהשני גרם לחברה. טענות אלה יוכלו להתברר באופן מקיף ומלא במסגרת הבוררות.

אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ג, 02 יולי 2013, בהעדר הצדדים.
הפב בית משפט מחוזי 13869-06/13 נהוראי נתיב נ' אברהם אלקיים אחזקות בע"מ, אברהם אלקיים, קבוצת שחר אחזקות וניהול (ק.ש.א.נ.) בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/07/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן