דיצה השקעות וניהול בע"מ - עידן גל השקעות בע"מ, אד מרי השקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דיצה השקעות וניהול בע"מ עידן גל השקעות בע"מ אד מרי השקעות בע"מ
 
דיצה השקעות וניהול בע"מ - עידן גל השקעות בע"מ, אד מרי השקעות בע"מ
תיקים נוספים על דיצה השקעות וניהול בע"מ | תיקים נוספים על עידן גל השקעות בע"מ | תיקים נוספים על אד מרי השקעות בע"מ |

956447
111/08 הפ     09/01/2014
הפ 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' עידן גל השקעות בע"מ, אד מרי השקעות בע"מ
בית המשפט המחוזי בנצרתה"פ 111-08 דיצה השקעות וניהול בע"מ
נ' אד מרי השקעות בע"מ
ואח'

מספר בקשה:
26

בפני

כב' השופט יונתן אברהם

המבקשת
דיצה השקעות וניהול בע"מ

ח.פ. 51-1802399


נ
ג
ד

המשיבות
1. עידן גל השקעות בע"מ

ח.פ. 51-1783821
2. אד מרי השקעות בע"מ
ח.פ.
51-778664


החלטה

רקע

בפני
י בקשת המבקשת (בקשה מספר 26) לתיקון פסיקתא שניתנה על ידי בית משפט זה
ביום 29/08/10, על יסוד הסכם פשרה שהושג בין הצדדים בתיק זה וקיבל תוקף של

פסק דין

ביום 03/12/09.
הסכם הפשרה שאושר כ

פסק דין
קבע שתי חלופות, כאשר העדיפות ניתנה לחלופה הראשונה והוסכם בהסכם הפשרה כי במידה שהראשונה לא תקוים על ידי המשיבות, תחול העדיפות לחלופה השנייה.
אין חולק שהחלופה הראשונה לא קוימה על ידי המשיבות ועל כן חלה החלופה השנייה.
לפי חלופה זו נקבע שייאכף בהסכמה, ולאחר תיקון גודל השטח, הסכם חוזה מכר מקרקעין שנכרת בין הצדדים וכן נקבע כי בגין תיקון גודל השטח הנ"ל (גודל השטח הנמכר הופחת), תחזרנה המשיבות למבקשת חלק מן התמורה והסכום המוחזר יושב תוך 150 יום מיום מתן פסק הדין הנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנקבעו בהסכם הפשרה.
נקבע גם שהמשיבות תמצאנה חשבונית בגין סכום העסקה שקוימה, תוך 127 ימים מיום מתן פסק הדין הנ"ל.
טענות המבקשת

לטענת המבקשת בבקשה זו, על אף שלא הייתה מחויבת בהחזרת חלק המע"מ מתוך סכום ההחזר, עד שתומצא לה החשבונית בגין העסקה, היא ניסחה את הבקשה למתן פסיקתה על יסוד ההנחה שהחשבונית תועבר במועד המוסכם, ובהתאם קיזזה כבר אז את סכום החשבונית מתוך חיובי המשיבות, כאילו נתקבלה כבר החשבונית. אולם בפועל, המשיבות מצדן לא עמדו בתנאי הנ"ל של המצאת החשבונית במועד שנקבע, והן המציאו אותה באיחור של 15 חודשים מן המועד הנ"ל, היינו ביום 15/07/11.

לטענתה של המבקשת, בכך הפרו המשיבות את תנאי הסכם הפשרה ופסק הדין שאישר אותו ועקב כך היא זכאית להפרשי הצמדה וריבית בגין הפרת ההסכם, העומדים לטענתה על סך של 589,438 ₪.
המבקשת ביקשה על כן לתקן את הפסיקתה שניתנה בשעתו על ידי בית המשפט על ידי הוספת סכום זה לסכום הפסיקתא.
היא טענה כי פנתה קודם לכן לראש ההוצל"פ בו נפתח תיק הגבייה של פסק הדין הנ"ל לצורך תיקון סכום תיק ההוצל"פ, אולם זו הפנתה אותה לבית משפט זה.

טענות המשיבות

המשיבות ביקשו לדחות את הבקשה.
לטענתן, מדובר בבקשה שנועדה להצר את צעדיהן, בקשה שהוגשה בשיהוי ניכר וקיצוני (מאז מועד המצאת החשבונית בשנת 2011) וכל תכליתה לפתוח מחדש את תיק ההוצל"פ שנסגר, כדי למנוע מחיקת הערת האזהרה בהתאם לזכותן של המשיבות, לאחר שמילאו אחר פסק הדין שאישר את הסכם הפשרה.
הן גם טענו לחלוף המועדים לתיקון טעות בפסיקתא, ככל שאכן מדובר בתיקון טעות.
כן טענו כי ככל שטוענת המבקשת לנזקים שנגרמו לה מאי עמידתן בהסכם, עליה להתכבד ולהגיש תביעה נפרדת בגין כך.
בקשת המשיבות לביטול הערת האזהרה

בד בבד עם הגשת תגובתן זו, הגישו מצדן המשיבות בקשה (מספר 27) לביטול הערת האזהרה שנרשמה על מקרקעין שבבעלותן כבטוחה למילוי התחייבויותיהן לפי הסכם הפשרה.
לטענתן, בהחלטה מוקדמת הורה בית משפט זה כי סגירת תיק ההוצל"פ שנפתח לצורך גביית הסכומים הכספיים, המהווים את התחייבויות המשיבות, תהווה ראיה לכך כי מילאו אחר התחייבויות אלה שבהסכם הפשרה ותשמש הצדקה לביטול הערב האזהרה הנ"ל.
המשיבות הציגו בסמוך לבקשה זו, אישור של ראש ההוצל"פ בת"א בדבר סגירת תיק ההוצל"פ הנ"ל.

תגובת המבקשת לבקשה לביטול הערת אזהרה

בתגובתה חזרה המבקשת על טענותיה שבבקשה לתיקון הפסיקתא.
לטענתה, הבטוחה צריכה לעמוד עד למילוי כל התחייבויות המשיבות כלפיה לפי הסכם הפשרה, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית הנובעים מהמצאת החשבונית באיחור, לאחר שהיא מצידה לא קיזזה את סכום המע"מ מראש כפי שנטען לעיל על ידה.
היא ביקשה לדחות את כל טענות המשיבות בנוגע להגשת בקשתה בשיהוי או באיחור מעבר למועדים הקבועים בדין וכיו"ב.

דיון והכרעה

לאחר עיון ושקילת טיעוני הצדדים, סבורני כי יש לדחות את הבקשה לתיקון הפסיקתא ומאידך, לקבל את הבקשה למחיקת הערת האזהרה ואבהיר נימוקיי להלן.

הצדדים הגיעו להסכם פשרה הכולל שתי חלופות. אין חולק כי המשיבות לא עמדו בחלופה הראשונה ולפי תנאי ההסכם חלק החלופה השנייה.
טענות המבקשת בבקשה שבפני
י הן במהותן טענות לנזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת ההסכם המהווה את החלופה השנייה.
מדובר בנזקים שאפילו לפי טענת המבקשת, נגרמו לאחר מועד מתן פסק הדין אשר אישר את הסדר הפשרה וגם לאחר מועד מתן הפסיקתא שתיקונה מתבקש כאן.

אינני סבור שנזקים אלה, המאוחרים למועד פסק הדין, ניתן לפסוק למבקשת, ככל שאכן נגרמו (וגם עניין זה טעון בדיקה באמצעות הגשת ראיות ושמיעתן), על דרך של "תיקון פסיקתא".
לצורך קבלת

פסק דין
המחייב תשלום נזקים מאוחרים אלה למועד מתן פסק הדין, על המבקשת להגיש תובענה חדשה ונפרדת.

אני מוצא להדגיש גם כי המבקשת אינה עותרת לביטול הסכם הפשרה או לביטול פסק הדין שאישר אותו וגם לשם כך, על פי הדין, נדרשת תובענה נפרדת.

ככל שלמבקשת טענות לנזקים שנגרמו לה עקב הפרת הסכם הפשרה שקיבל תוקף של

פסק דין
, לאחר מועד חתימת פסק הדין, עליה להגיש בגין כך תובענה נפרדת.

אשר על כן, אני דוחה את בקשתה.

מכאן לבקשת המשיבות לביטול הערת האזהרה.
הצדדים נחלקו בבקשות קודמות שהגישו בפני
י, בשאלה האם מילאו המשיבות אחר הסכם הפשרה ופסק הדין שניתן בעקבותיו אם לאו, באופן המזכה אותן בביטול הערת האזהרה ששימשה כבטוחה.
בהחלטה אחרונה שניתנה בעניין זה, ולאחר שדחיתי טענות שונות של המשיבות בדבר מילוי כל התחייבויותיהם על פי פסק הדין, קבעתי, נוכח חילוקי הדעות בין הצדדים, כי רק אישור מראש ההוצאה לפועל על סגירת תיק ההוצאה לפועל, יהווה אסמכתא למילוי התחייבויות המשיבות אחר פסק הדין.
הואיל שהמשיבות המציאו אסמכתא שכזו, אני נעתר לבקשתן ומורה על ביטול הערת האזהרה שנרשמה על פי פסק הדין שניתן בתיק זה ביום 03/12/09 על חלקה 87 בגוש 13701 לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין.
אני מחייב את המבקשת לשאת בהוצאות המשיבות בגין שתי הבקשות בסכום כולל של 4,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים
.
ניתנה היום, ח' שבט תשע"ד, 09 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
הפ בית משפט מחוזי 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' עידן גל השקעות בע"מ, אד מרי השקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/01/2014)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן