בנק המזרחי המאוחד בע"מ - משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק המזרחי המאוחד בע"מ משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ
 
בנק המזרחי המאוחד בע"מ - משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ
תיקים נוספים על בנק המזרחי המאוחד בע"מ | תיקים נוספים על משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ

94672
567/03 הפ     20/12/2004
הפ 567/03 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ

1
בתי המשפט

ה"פ 000567/03
בש"א 11491/04
בש"א 12398/04
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
כב' השופטת גרסטל הילה

לפני:

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

המבקש בבש"א 12398/04
והמשיב בבש"א 11491/04:
נ ג ד

משקי עמק הירדן - אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ

המשיבה בבש"א 12398/04
והמבקשת בבש"א 11491/04:
החלטה
לפני שתי בקשות:
האחת - בש"א 11491/04 - בקשה למחיקת התובענה על הסף (להלן:- "בקשת המחיקה").
השניה - בש"א 12398/04 - בקשה לעיכוב ביצוע החלטתי מיום 31.3.04 עד להכרעה בבר"ע שהוגשה לבית המשפט העליון, ו/או עד להחלטה בבקשה לביטול חלק מההחלטה הנ"ל שהגישה המבקשת (בש"א 10466/04) (להלן:- "בקשת העיכוב").
1. 1. רקע
(א) (א) בנק המזרחי המאוחד בע"מ
(להלן:- "הבנק") הגיש נגד משקי עמק הירדן - אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ
(להלן:- "האגודה") תובענה לסעד הצהרתי, שלפיו חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב - 1992 (להלן: "חוק גל") אינו חל על החוב נשוא תביעות האגודה למשקם, ושהמשקם אינו מוסמך לדון בבקשות האגודה להסדר מהיר של חובה לבנק; כן עתר הבנק להורות על הפסקת פירעון התשלומים על פי הסכמי האגודה עם הבנק עד למתן פסק-דין בתובענה, או כל החלטה אחרת. הבנק עתר גם לסעדים נוספים הנוגעים לסמכותו של המשקם (סעיפים 1-4 לפתיח לתובענה).
(ב) (ב) במסגרת קדם משפט שנערך בתובענה הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שלפיה, בשלב הראשון של הדיון בתובענה תוכרע שאלת הסמכות, דהיינו, מי מוסמך לדון בשאלה אם חוק גל חל במקרה מסויים על חוב לבנק, אם לאו, וזאת מבלי להכנס לבירור עובדתי שנדרש רק לאחר מתן הכרעה כאמור (להלן:- "שאלת הסמכות"). הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה.
(ג) (ג) ביום 31.3.04 ניתנה החלטתי בשאלת הסמכות, וקבעתי שבהליך שנפתח לפניו - מוסמך המשקם לדון בשאלה אם חוק גל חל על חוב לבנק, אם לאו, והחלטתו כפופה לביקורת בית המשפט. כן קבעתי שאין לעכב את ההליכים המתנהלים לפני המשקם עד להכרעת בית המשפט בתובענה דנן, בה מבוקש לקבוע את העדר סמכותו של המשקם.
(ד) (ד) לאחר שניתנה החלטתי, הגיש הבנק בקשה לביטול חלק מהחלטה שניתן "שלא במעמד הצדדים", כהגדרתו (בש"א 10466/04), ובה התבקש ביטול חלק ההחלטה, שקבע שאין לעכב את את כל ההליכים המתנהלים לפני המשקם עד להכרעת בית המשפט בתובענה. לבקשה הוגשו תגובות, וביום 29.6.04 דחיתי אותה, מאחר שלא מדובר בהחלטה שניתנה במעמד צד אחד. יחד עם זאת קבעתי, שכיוון שמדובר בהליך ביניים - ניתן יהיה לקיים דיון בסוגיה בבוא העת.
(ה) (ה) ביום 20.5.04 הגישה האגודה את בקשת המחיקה, וביום 3.6.04 הגיש הבנק את בקשת העיכוב. אלה הבקשות שלפני, שאדון בהן לפי סדרן.
2. 2. בקשת המחיקה (בש"א 11491/04)
(א) (א) טענות הצדדים
(אא) לטענת האגודה, משקבעתי שהמשקם מהווה הפורום המוסמך לדון בשאלת הסמכות, הרי שהמשך ניהול התובענה בבית המשפט מיותר, טורדני וקנטרני. משקיימת לבית המשפט ולמשקם סמכות מקבילה - יש להפסיק ההליכים לפני בית המשפט, ולאפשר למשקם לסיים את מלאכתו. לפי הנטען, המשך ההליכים בתובענה כל עוד ההליך לפני המשקם מתנהל מהווה חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי משפט.
(בב) הבנק טוען מנגד שיש לדחות את הבקשה. לטענתו, מחיקה על הסף מהווה סעד קיצוני שבית המשפט יפעילו בנסיבות חריגות בלבד, ונסיבות אלו אינן מתקיימות בענייננו. לטענת הבנק, בהחלטתי לא נקבע שהמשקם הוא הפורום הנאות לדון בשאלת הסמכות, אלא רק שהוא מוסמך לדון בה, והבנק גורס שבית המשפט הוא הפורום הנאות. לדעת הבנק, משלא החל המשקם לדון בשאלת הסמכות, והוגשה תובענה לבית משפט זה - יש לאפשר לבית המשפט לדון בה. הבנק טוען, שהשאלה האמיתית והמכרעת בנקודה זו היא, כדבריו: "מה הטעם בכלל לקיים דיון כפול, תחילה בפני
המשקם ואחר כך בפני
בית המשפט, כאשר ממילא ברור מלכתחילה שרק בית המשפט מוסמך להכריע בסוגיה זו וכל דיון אצל המשקם יחייב דיון נוסף בבית המשפט, והתובע עצמו מציין לאורך כל הדרך כי בכוונתו להביא עניין זה בכל מקרה לדיון והכרעה בבית המשפט???" (סע' 3.22 לתגובת הבנק).
(ב) (ב) דיון והכרעה
בטענות האגודה דלעיל יש ממש. בהחלטתי נשוא הבקשות דנן, קבעתי שהמשקם מוסמך לדון בשאלת הסמכות. משכך, כל עוד נפתח הליך לפניו, ובסמכותו לדון בו, הרי שניהול הליך נוסף שנפתח מאוחר יותר בבית משפט מעכב את הדיון לפני המשקם, שאמור להכריע במחלוקת ביעילות ובמהירות. הנימוקים לקביעתי זו פורטו במסגרת החלטתי בשאלת הסמכות, ואין לי אלא להפנות אליהם (עמ' 9-10 להחלטה).
יחד עם זאת, לא שוכנעתי שיש למחוק את התובענה על הסף, בשלב זה. מחיקת תובענה על הסף אכן מהווה סעד קיצוני שבית המשפט יעשה בו שימוש בזהירות ובמקרים חריגים. המשיבה הגישה בר"ע על החלטתי, וכל עוד קיימת אפשרות שהבר"ע תתקבל - אין למחוק את התובענה על הסף. שכן, משמעות קבלת הבר"ע היא, שהתובענה, על כל הסעדים המבוקשים בה, תתברר בבית משפט זה. די בכך כדי לדחות את בקשת המחיקה בשלב הנוכחי.
הסעד הנכון הוא לעכב הדיון בתובענה עד לאחר מתן החלטה בבר"ע, בבית המשפט העליון, ולאחר מתן החלטה, בהתאם למה שייקבע, יוחלט לגבי ההמשך.
3. 3. בקשת העיכוב (בש"א 12398/04)
(א) (א) טענות הצדדים
(אא) הבנק טוען, שאם לא יעוכב ביצוע ההחלטה, ויחלו הדיונים לפני המשקם, ייגרם לצדדים בזבוז כסף ומשאבים ניכרים שלא ניתן יהיה להשיבם אם המבקש יזכה בבר"ע. עוד נטען שלבר"ע סיכויים טובים.
(בב) האגודה טוענת, שיש להחיל בענייננו את הכלל הקובע שהגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין או ההחלטה, ושהבנק לא הוכיח את טענתו שלפיה יגרם לו נזק בלתי הפיך או שיהיה קושי רב להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור.
(ב) (ב) דיון והכרעה
דין הבקשה להידחות.
כפי שציינתי בהחלטתי, תכליתו של חוק גל הינה לקדם בירור מהיר ויעיל של הסכסוכים שנועד לפתור. משקבעתי שהבורר מוסמך לדון בשאלת סמכותו - מקובלת עלי טענת האגודה שלפיה יש להמשיך בבירור התביעה לפני המשקם. טענות הבנק בעניין הנזק הבלתי הפיך שייגרם לו וההוצאות הרבות שיוציא, נטענו בעלמא, וללא כל תימוכין. גם לא הוברר לי די הצורך מדוע יהא זה קשה להשיב את המצב לקדמותו, ואיני רואה הצדקה לעיכוב ביצוע החלטתי.
4. 4. סוף דבר
שתי הבקשות נידחות.
אני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה זו עד להחלטת בית המשפט העליון בבר"ע שהוגשה על החלטתי מיום 31.3.04. ההליכים לפני הבורר ימשכו כסידרם.
ב"כ הצדדים יודיעו לבית המשפט כשתינתן החלטת בית המשפט העליון בבר"ע שהוגשה, והתיק ייקבע לפי הסדר החדש.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים, בדואר רשום.

ניתנה היום, ח' בטבת, תשס"ה (20 בדצמבר 2004), בהעדר הצדדים.
גרסטל הילה
, שופטת
הפ בית משפט מחוזי 567/03 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/12/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן