עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968) - פלג יונה, אוזן צביה, כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968) פלג יונה אוזן צביה כונס הנכסים הרשמי
 
עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968) - פלג יונה, אוזן צביה, כונס הנכסים הרשמי

מידע על פלג יונה    מידע על אוזן צביה    מידע על כונס הנכסים הרשמי   


22813-05/14 א     02/09/2014תיקים נוספים על עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968)
תיקים נוספים על פלג יונה
תיקים נוספים על אוזן צביה
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
א 22813-05/14 עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968) נ' פלג יונה, אוזן צביה, כונס הנכסים הרשמי
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפות"א 22813-05-14 אבירם נ' פלג ואח'
תיק חיצוני:
בעניין
:
עו"ד יעקב אבירם בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה
במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968


בעצמו וע"י עוה"ד אליבר עוז
המבקש (התובע)


נ ג ד


1. פלג יונה
2. אוזן צביה
3. כונס הנכסים הרשמי
המשיבים


החלטה

1.
בפני
י בקשה לצו מניעה האוסר על כל דיספוזיציה בזכויות משיב 1, פלג יונה
, ת.ז. 04207288 (להלן: "המשיב"), בנכס הידוע כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968 ברח' רופין 25 בתל אביב (להלן: "הדירה"),

2.
המבקש מונה ככונס נכסים על זכויות המשיב בדירה על פי החלטת כב' השופט אורנשטיין מיום 9.12.13, שהסמיכו להגיש את התביעה, במסגרתה הוגשה בקשה זו, כאשר מדובר בתובענה לביטול הענקה.

3.
המשיב רכש את הדירה ביום 2.8.98 מהמשיבה 2, ועל זכויותיו נרשמה הערת אזהרה, שעודנה רשומה. על פי הנטען בכתב התביעה ובבקשה לצו מניעה, התקבל מידע מנושיו של המשיב, לפיו במהלך שנת 2008, העביר המשיב את זכויותיו בדירה למשיבה 2, שהינה בת זוגו, וזאת במסגרת הסכם שהוכתר כ"הסכם בוררות" בו ויתר המשיב על זכויותיו בדירה לטובת משיבה 2.

4.
יצוין, כי המשיב קיבל הפטר במסגרת תיק פש"ר (הפטר מותנה ניתן במסגרת הדיון מיום 9.12.13 והפטר חלוט ניתן ביום 11.03.14), ואולם יודגש כי כבר בהחלטה מיום 9.12.13, בעת מתן ההפטר המותנה, הוחרגה הדירה (וכן דירה נוספת) מההפטר.

5.
לטענת המבקש, ההסכמות לפיהן ויתר המשיב על זכויותיו בדירה לטובת בת זוגו - בטלות. הזכויות בדירה הינן של המשיב, שרכש אותן עוד בשנת 1998 ממשיבה 2 כפי שמופיע בהערת האזהרה. לאור העובדה שניתן למשיב הפטר חלוט קיים חשש כי המשיב ינסה לעתור למחיקת הערת האזהרה ובכך ינסה להבריח את הרכוש. לאור זאת הוגשה הבקשה לצו מניעה.

6.
מנגד, טוען משיב 1, כי ניתן לו הפטר חלוט, וכי המבקש בסמכותו כנאמן, לא הוסמך להגיש את התובענה. לטענתו, הנכס בבעלות משיבה 2, ואינו קשור להליכי הפש"ר שנוהלו כנגדו, והוא מעולם לא רכש את הזכויות בנכס ומעולם לא העניק אותן לאף גורם. לטענת משיב 1, הוא ומשיבה 2 חיים בנפרד וקיים תיק גירושין. עוד לטענתו, ההליך בו נקט המבקש אינו ההליך המתאים, והיה עליו לנקוט בהליך של ביטול הסכם או בקשה למתן פס"ד הצהרתי.

משיבה 2 טוענת כי אין לה עניין בתובענה. לטענתה היא רכשה את הנכס בשנת 1997, והנכס רשום על שמה בלבד, והיא מעולם לא העבירה את זכויותיה בנכס למשיב 1. עוד טוענת משיבה 2, מבלי לפרט, כי מתן הצו יגרום לה נזקים.

7.
לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכל טענותיהם, אני סבורה כי יש להותיר את הצו הזמני שניתן על ידי ביום 15.6.14 על כנו, וזאת עד להחלטה בתובענה.

8.
מטרתו של צו מניעה זמני היא לשמור על המצב הקיים ולגשר בין האינטרסים של הצדדים בתקופת הביניים, עד למתן פסק הדין. הענקתו של סעד זמני נועדה לשמר את המשך קיומה של מערכת הנסיבות השוררת במועד הגשת התובענה, מתוך מטרה להבטיח את ביצועו של פסק הדין לכשיינתן [ע"א 732/80 ארנס נ' "בית אל- זכרון יעקב", פ"ד לח(2)645 (1984)].

תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984
מורה כי בבואו להכריע בבקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, ישקול בית המשפט אם קיימות "ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה". כן ישקול את "הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני"
[
רע"א 4982/12
חברת מעיין ופיתוח בע"מ נ' אוסאמה חליפה (פורסם בנבו, 20.08.12)]. בתוך כך, בבואו של בית המשפט להכריע האם ליתן צו מניעה עליו לשקול מספר שיקולים: (1) חיוניות הסעד בשלב המוקדם לפני בירור התביעה; (2) התשתית הראייתית הלכאורית לקיומה של עילת תביעה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי); (3) מאזן הנוחות בין הצדדים (תקנה 362(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי;) (4) ניקיון כפיו של המבקש, שיהוי בהגשת הבקשה ושיקולים שביושר (תקנה 362(ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי) [רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529 (2001)].

9.
בענייננו, אני סבורה כי מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת המבקש, כאשר קיים חשש ממשי שאלמלא צו המניעה, עלול המשיב לנסות ולשנות את המצב הרישומי בנכס, כאשר היה ויזכה המבקש בתביעתו, יהיה קושי של ממש בהשבת המצב לקדמותו. יצוין, כי דברי המשיב והמשיבה 2 בדיון שנערך בפני
י מחזקים חשש זה. זאת ועוד, אינני סבורה כי צו המניעה יגרום לנזק למשיבים, כאשר במשך שנים כה רבות נותרה הערת האזהרה על כנה, וכאשר, לפחות כפי הנטען, קיים קשר זוגי בין המשיב למשיבה, ובמקרה זה החשש להברחת נכסים גובר ומטה את הכף לטובת מתן הצו.

ויודגש, לא יכולה להיות מחלוקת כי הדירה הוחרגה מההפטר שניתן למשיב, ודין טענת המשיב בעניין זה להידחות, כאשר כב' השופט אורנשטיין ציין זאת במפורש בעמ' 17 להחלטתו מיום 09.12.13, כאשר הסמיך את המשיב להגיש תביעה ביחס לדירה, וקבע כדלקמן:

"אין באמור כדי לסגור את תיק הפש"ר שכן ניתנות הוראות כדלקמן:
... באשר לזכויות הנטענות של החייב בנכס ברח' רופין....
ככל שכתוצאה מהתביעות האמורות, או מי מהן, יתקבלו כספים לקופת הפש"ר, הם יחולקו לנושים..."
.

10.
לאור זאת, ברור כי יש מקום לאפשר את בירור התובענה ללא חשש לשינוי בזכויות בדירה. הנני מורה על מתן צו המניעה כמבוקש, האוסר כל דיספוזיציה בזכויות המשיב בדירה על פי האמור בהערת האזהרה, וזאת עד להחלטה בתביעה העיקרית.

הנני מחייבת את המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקש הוצאות בקשה זו בסך 7,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

11.
נקבע לדיון מוקדם בתובענה ליום 26.11.14 בשעה 09:30.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ד, 02 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

א בית משפט מחוזי 22813-05/14 עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968) נ' פלג יונה, אוזן צביה, כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 02/09/2014)תיקים נוספים על עו"ד יעקב אבירם (בסמכותו כנאמן על נכס פושט הרגל פלג יונה במקרקעין הידועים כתת חלקה 9 בחלקה 88 בגוש 6968)
תיקים נוספים על פלג יונה
תיקים נוספים על אוזן צביה
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט