כנרת כח אדם בע"מ - י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כנרת כח אדם בע"מ י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ
 
כנרת כח אדם בע"מ - י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ
תיקים נוספים על כנרת כח אדם בע"מ | תיקים נוספים על י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ

9183
5010/01 א     06/01/2002
א 5010/01 כנרת כח אדם בע"מ נ' י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ
בית משפט השלום נצרת א 005010/01
בש"א 4041/01
בש"א 3569/01
בש"א 3951/01
בתיק עיקרי: א 005010/01
בפני
: כב' הרשם ריאד קודסי
תאריך: 06/01/2002
בעניין: כנרת כח אדם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמראן חטיב תובע

נגד

י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רן ברק נתבע
החלטה

1. ביום 11.11.02 הגישה התובעת תביעה נגד הנתבעת לתשלום סך 139,700 ש"ח. (לתובעת ייקרא להלן: "המשיבה", ולנבעת ייקרא להלן: "המבקשת").

2. המשיבה עתרה למתן צו עיקול זמני ביום 11.11.01 ובקשתה נדחתה על ידי כי לא שוכנעתי אז כי אי-מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

3. המשיבה הגישה ערר על החלטתי ואליו היא נאותה לצרף מסמכים עדכניים, ואז לכשחזר התיק מהערעור והובא בפני
, נעתרתי במסגרת תיק בש"א 3569/01 למתן צו עיקול זמני ביום 15.11.01.

4. ביום 6.12.01 הגישה המבקשת בקשה לחייב המשיבה בהפקדת ערבון וטענה כי דין העיקול להתבטל מחמת אי ביצוע מסירה כמתחייב בתקנות, וכי להודעת העיקול שנתקבלה אצלה לא צורפו כל מסמכים.

5. ביום 13.12.01 הגישה המבקשת בקשה לדחיית ו/וא למחיקת התביעה על הסף, ואילו הבקשה היתה בסעד של מחיקה כי אז הייתי מוסמך לדון בה, אלא שמחמת היותה ככזו הטומנת בחובה את הסעד של דחייה, אזי אמנע, בהיותי חסר סמכות, מלדון בבקשה זו.

6. מכל מקום, לא אכריע בשאלת הדחייה על הסף תוך השארת הנושא לבית המשפט, וכל שאעשה כאן הוא לבדוק האם צודקת המבקשת בבקשתה כי העיקול פקע מחמת העדר מסירה ומחמת היות המשיב חברה מחוקה שלא היתה רשאית לתבוע בכלל, והאם המשיבה פעלה בחוסר תום לב ושלא בנקיון כפיים, עת היא עתרה למתן הצו תוך העלמת העובדה ש היותה חברה מחוקה.

7. המשיבה טענה אם כן, בתגובה לטענות המבקשת כי היא הצליחה לבטל את מחיקת החברה תוך הצגת החלטה בדבר ביטול המחיקה והחזרת החברה המחוקה לפנקס רשם החברות, וכי היא נתפסה לטעות עת היא איחרה במסירת צו העיקול מתוך היסח הדעת וחוסר תשומת לב לתיקון מס' 6 בתסד"א התשמ"ד - 1984.

8. לאחר שעיינתי בתיקים ובדברי שני הצדדים הגעתי למסקנה כי דין צו העיקול להתבטל משתי סיבות:

א. אי המצאה במסירה אישית למבקשת.

ב. הגשת הבקשה בחוסר נקיון כפיים.
א. מסירה אישית

תקנה 367(ב) קובעת:
"העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, והעתק כתב הערבות יומצאו במסירה אישית למשיב בתוך שלושה ימים, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו..."

הנה כי כן, לא נתבקשתי להאריך את המועד, והמועד הקבוע בתקנה הנ"ל מחייב לכל דבר ולכל עניין, כך שיאן ספק, גם נוכח הודאת המשיבה כי המסירה בוצעה באיחור של מספר ימים.

תקנה 370 (3) קובעת:
"סעד זמני יפקע אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, ... ולא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), זולת אם בית המשפט קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

אם כן, התוצאה של אי-קיום התקנה לענין מסירה אישית בתוך 3 ימים ממועד מתן צו העיקול הזמני מביאה לפקיעתו.

ב. הגשת הבקשה בחוסר נקיון כפיים

המבקש סעד זמני עליו לבוא לבית המשפט בנקיון כפיים ולפעול בתום לב. ראה תקנה 362 (א) (2) לתסד"א (תיקון מס' 6) שלפיה על בית המשפט לשקול אם הבקשה לסעד זמני הוגשה בתום לב.

בעת שהמשיבה הגישה את התביעה וביקשה צו עיקול זמני, היא היתה בחזקת חברה מחוקה. נכון הוא שהמחיקה בוטלה לפי החלטה מטעם בימ"ש מחוזי (מב1/) אוטלם היה על המשיבה לגלות עובדה זו בבקשתה ולציין כי היא בינתיים מבקשת את ביטול המחיקה כדי להכשיר את התביעה, דבר שלא נעשה ע"י המשיבה ואני רואה באי גילוי זה כחוסר תום לב.

לא אכריע כאן את התביעה שכן, כפי שציינתי בפתח דברי אין זה מסמכות רשם שאיננו שופט להכריע בה.

9. לכתב התביעה טרם הוגש כתב הגנה, אלא שהוגשה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, תוך העלאת הטענה של חברה מחוקה.

לא אכריע בסוגיה זו כדי לא לגרום לפיצול הדיון, שכן, אם התביעה תידחה לא תהיה משמעות להגשת כתב הגנה ומן הראוי שאותו שופט שידון בבקשת הדחייה יכריע, אם בכלל יהיה צורך בכך, בשאלת הארכת המועד.

10. סוף דבר, אני קובע שצו העיקול פקע משתי הסיבות לעיל, שתיהן ביחד וכל אחת לחוד, והריני מבטל בזה את העיקולים שהוטלו.

המשיבה-התובעת תשלם למבקשת-הנתבעת בקשה זו בסך 2000 ש"ח + מע"מ, סכום שישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד יום התשלום המלא בפועל.

במידה ותוגש בקשה לחילוט הערבון או חלק ממנו, תופנה הבקשה לטיפול שופט כפי שיורה כבוד הנשיא, מאחר ומי שמוסמך לחלט ערבון הינו "בית המשפט הדן בתובענה", כאשר בית המשפט הוגדר לענין הנ"ל, "בית משפט לרבות רשם שהוא שופט".

המזכירות תמציא החלטה זו לשני הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתנה היום כ"ב בטב, תשס"ב (6 בינואר 2002) בהעדר הצדדים.

ריאד קודסי
, רשם
א בית משפט שלום 5010/01 כנרת כח אדם בע"מ נ' י.ג.ר בניה אחזקות ופתוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/01/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן