צור דניאל, צור רבקה - טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן

 
צור דניאל, צור רבקה - טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן
תיקים נוספים על צור דניאל, צור רבקה | תיקים נוספים על טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן

4282/00 א     30/01/2005
א 4282/00 צור דניאל, צור רבקה נ' טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן
1
בתי המשפט

ת.א. 4282/00
בית משפט השלום ירושלים
30/01/2005
תאריך:
כב' השופט אברהם רובין

בפני
:

1 . צור דניאל

2 . צור רבקה

בעניין:
התובעים
הכהן יורם

ע"י ב"כ עו"ד
נגד
הנתבעים
1 . טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ

2 . ארז רן
ע"י ב"כ עו"ד שירלי גבע פליישר
פסק דין
1. התביעה
ביום 31.12.97 נכרת הסכם בין התובעים לבין הנתבעת מס' 1 (להלן: "טירניס"). על פי ההסכם התחייבה טירניס לבנות עבור התובעים בית בישוב מצפה יריחו תמורת סך של 653,790 ₪ כולל מע"מ. על פי ההסכם היתה אמורה בנית הבית להסתיים עד סוף חודש יוני 1999 (18 חודש מיום חתימת ההסכם - סעיף 14 (א) להסכם). ביום 27.2.00 הגישו התובעים את התביעה שלפניי. בתביעה טוענים התובעים כי טירניס הפרה את ההסכם בכך שטרם סיימה לבנות את הבית, ובכך שקיימים ליקויי בניה קשים באותם חלקים של הבית שבנייתם הושלמה עד ליום הגשת התביעה. כמו כן, תבעו התובעים גם את הנתבע מס' 2 (מר רן ארז) בטענה שמוטלת עליו אחריות אישית לנזקים שנגרמו לתובעים, וזאת בתוקף היותו בעל השליטה והמנהל היחיד של טירניס.

2. ההליך המשפטי
התביעה נדונה בראשיתה על ידי כב' השופט א. רומנוב. במסגרת ההליכים בתביעה נמסרה לתובעים החזקה בבית במהלך חודש יוני 2000.
במסגרת דיון בבקשה שהגישו התובעים למתן צו עשה זמני (בש"א 2634/00), הסכימו הצדדים כי ימונה מהנדס אשר ישמש בורר במחלוקת שבין הצדדים. בעקבות הסכמה זו, מונה מהנדס משה סיגורה כבורר. עם זאת יצויין, כי למעשה התייחסו שני הצדדים אל המהנדס סיגורה כאל מומחה מוסכם מכריע ולא כאל בורר, ולכן למרות מינויו נשארה התובענה תלויה ועומדת בפני
בית המשפט. פסק הבורר ניתן על ידי המהנדס סיגורה ביום 27.2.01. בפסק הבורר קבע המהנדס אילו ליקויי בניה יש בבית, אך השאיר מספר נקודות פתוחות בהן נדרשת הכרעה של בית המשפט. כיוון שכך, נקבע התיק לשמיעת ראיות.
ביום 2.9.04 נשמעו ההוכחות לפניי. בפתח ישיבת ההוכחות סיכמו הצדדים את השאלות הטעונות את הכרעת בית המשפט כדלקמן (עמ' 1-2 לפר' ישיבת ההוכחות):

א. על מי מוטלת החובה להקים קיר תומך בגבול המגרש שעליו נבנה הבית.
ב. האם זכאית טירניס לסכום של 4,564 דולר בגין עבודת אלומיניום נוספת שהוזמנה ממנה לאחר חתימת ההסכם (עמ' 10 לפסק הבורר).
ג. האם זכאית טירניס לסכום כלשהו בגין שכ"ט יועצים שהועסקו על ידה בעקבות שינויים בתוכניות שהתבקשו על ידי התובעים.
ד. האם מחירי התיקונים בפסק הבורר יהיו לפי מחירים בשוק החופשי או לפי מחירים לנתבע.
ה. האם הנתבע מס' 2 אחראי אישית לתשלום סכום כלשהו לתובעים.
ו. האם זכאים התובעים לפיצוי בסך של 11,500 דולר בגין איחור במסירת הבית לידיהם.
ז. האם זכאים התובעים לקבל החזר בגין שכר טרחתו של המהנדס דואק כפי שנתבע בסעיף 38.2 לכתב התביעה.
ח. האם עומדת לנתבעים טענת קיזוז בסך של 100,000 ₪ בגין השתהות של התובעים בתכנון הבית. (סעיף 2 לפסקה האחרונה של כתב ההגנה).

כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי מכל סכום שיפסק, אם יפסק, לטובת התובעים יקוזז סך של 5% מהתמורה החוזית בגין בניית הבית, כיוון שסכום זה לא שולם עד היום לטירניס. (עמ' 2 לפרו' ישיבת ההוכחות).
ולבסוף, הצדדים הסכימו כי פסיקת בית המשפט תהיה על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, למעט שאלת האחריות לבנית קיר התמך, שלגביו הכרעת בית המשפט תנומק. (עמ' 21 לפר' ישיבת ההוכחות).
דיון והכרעה
3. החובה להקים קיר תמך
אין מחלוקת בין הצדדים כי יש להקים קיר תומך בחזית האחורית של המגרש בו מצוי בית התובעים. המהנדס סיגורה קבע בפסק הבורר כי חלק מן הקיר התומך בוצע בפועל על ידי טירניס, אך השאיר להכרעת בית המשפט את השאלה האם היא היתה חייבת לבצע את הקיר התומך.
התובעים טוענים כי טירניס היתה חייבת לבנות את קיר התמך. את טענתם זו מבססים התובעים על ה"הואיל" התשיעי להסכם בו נקבע כי:
"ומוצהר בזאת וידוע למשתכן (התובעים -א.ר.), כי התמורה שהינו משלם לקבלן (טירניס- א.ר.), לפי הסכם זה, הינה בגין ביצוע עבודות הבניה בלבד ועבור עלות הפיתוח הסביבתי, אשר כאמור האחריות לביצועו אינה על הקבלן".

כמו כן, מפנים התובעים לסעיפים 4 ו-5 להסכם.
מנגד, מפנים הנתבעים לסעיפים אחרים בהסכם, אשר מלמדים, לטענתם, כי האחריות לבניית הקיר מוטלת על כתפי האגודה השיתופית מצפה יריחו או המועצה האזורית מטה בנימין.

4. העיון בחוזים הרלוונטיים לענייננו מלמד שהצדק עם הנתבעים.
נקודת המוצא היא החוזה שכרתה טירניס עם מצפה יריחו (נספח ג' לכתב התביעה). על פי חוזה זה קיבלה טירניס ממצפה יריחו את הזכות לבנות בתים על 20 מגרשים בישוב. (סעיף 3 (א) להסכם).
בסעיף 4 (א) (1) להסכם נקבע כי:
"מצפה יריחו תבצע את עבודת הפיתוח לפי עקרונות כתב הכמויות המצ"ב".

בסעיף 4 (ב) להסכם אף נקבע כי טירניס תשלם למצפה יריחו עבור עבודות הפיתוח סך של כ- 22,000 דולר בגין כל בית שתבנה. להבטחת התחייבותה לשאת בעלות הפיתוח נדרשה טירניס להפקיד בידי מצפה יריחו ערבות בנקאית בסך של 160,000 דולר (סעיף 12 (א) להסכם. הנה כי כן, מן החוזה שבין טירניס למצפה יריחו ברור כי החובה לביצוע עבודות פיתוח, ובכלל זה קירות תמך, הוטלה על מצפה יריחו.
על בסיס הסכם זה נכרת ההסכם בין טירניס לבין התובעים. בהסכם בין טירניס לתובעים נקבע במפורש כי:
"החברה לפיתוח מטה בנימין תבצע את הפיתוח הסביבתי, ולקבלן אין אחריות כלשהי לענין זה, מלבד התחייבותו לשלם את הוצאות הפיתוח".

גם בסעיפים אחרים בחוזה מודגש במפורש שטירניס אינה אחראית לביצוע הפיתוח הסביבתי. כך, בסעיפים 14 (ה) ו- 14 (ו) 3 מובהר שחובת טירניס למסור את הבית לתובעים אינה כוללת את החובה לסיים את ביצוע עבודות הפיתוח הסביבתי. ויודגש, ברור כי המונח "פיתוח סביבתי" כולל את הקמת הקיר התומך בו עסקינן, כיון שגם התובעים לא חולקים על כך (סעיף 22 לסיכומי התובעים).
העולה מן המקובץ הוא שטירניס לא התחייבה כלפי התובעים לבצע את קיר התמך. טירניס הבהירה בסעיף 5 להסכם שחובתה מסתכמת בכך שהכסף עבור הפיתוח יועבר לחברה לפיתוח מטה בנימין. אין לפני שום טענה או ראייה שטירניס לא העבירה את דמי הפיתוח כנדרש. נהפוך הוא, לנוכח העובדה שטירניס הפקידה ערבות בנקאית להבטחת עלות הפיתוח כאמור לעיל, יש להניח שדמי הפיתוח שולמו כסדרם. בכך מלאה טירניס את חיובה בנוגע לקיר התמך ולתובעים לא יכולה להיות טרוניה בענין זה כלפיה. להשלמת התמונה יצויין כי התובעים רכשו מטירניס רק שירותי בניה ולא את הזכויות במגרש עליו נבנה הבית. את הזכויות במגרש רכשו התובעים מן הסוכנות (עמ' 5 לפרו' ש' 6).במצב דברים זה אך טבעי הוא שטירניס לא היתה אחראית לביצוע עבודות הפיתוח הסביבתי.
כאמור בפסק הבורר חלק מקיר התמך בוצע בפועל על ידי טירניס, ושווי חלק זה עומד על סך של 6,700 דולר לפני מע"מ (עמ' 2 לפסק הבורר). מר רן ארז העיד כי הסכים מתוך רצון טוב לבצע חלק מן הקיר, למרות שטירניס לא היתה חייבת לעשות זאת, אך לדבריו הוא הבהיר כי יחייב את המשתכנים בעלות הקיר (עמ' 11 לפרו' ש' 1-5). רן ארז גם הסביר כי תמחור הבית לא כלל את עלות הקיר (עמ' 11 לפרו' ש' 8-13). התרשמתי כי דבריו אלו של מר ארז מהימנים, והם מתיישבים היטב עם מסכת ההסכמים שתוארה לעיל.
לפיכך, אני קובע כי טירניס לא היתה חייבת לבצע את קיר התמך והיא ביצעה את חלקו תוך שהבהירה כי תחייב את התובעים בעלותו. כיוון שכך, אני מקבל את הטענה שמכל סכום שיפסק לטובת התובעים יש לקזז סך של 6,700 דולר לפני מע"מ כערכם ביום מתן פסק הבורר.

5. אחריות אישית - הנתבע מס' 2
על אף הסכמת הצדדים, אני סבור שלנוכח החשיבות הרבה שיש לשאלה האם מוטלת אחריות אישית כלשהי על מר רן ארז, מן הראוי שהכרעתי בעניין זה תנומק בקצרה.

עיינתי בטיעוני הצדדים ולדעתי אין מקום להטלת אחריות אישית על מר רן ארז. בסיכומי התובעים נטען כי אחריותו האישית של מר ארז נובעת מכך שהוא בעל השליטה היחיד בחברה ומנהלה היחיד, כך שאין יוצא ואין בא בחברה אלא באמצעותו. זוהי טענה כללית שאין בה די כדי לשמש בסיס להטלת אחריות אישית.
הטלת אחריות אישית על אורגן בחברה אפשרית באחד משני מקרים: האחד - אם הוכח כי האורגן ביצע עוולה בנזיקין (ע"א 407/89 צוק אור נ. קאר סקיוריטי בע"מ פ"ד מח (5), 661) , והשני - אם מתקיימות נסיבות המצדיקות הרמת מסך (סעיפים 6 ו- 54 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999).
אשר לעוולה בנזיקין - לא הוכח לפניי כי מר רן ארז ביצע עוולה כלשהי, והדבר גם לא נטען בסיכומי התובעים. רק בסיכומי התשובה שלהם מציינים התובעים לראשונה, כי הם מייחסים למר ארז רשלנות בבחירת בעלי המקצוע שבנו את הבית, אך לא ניתן להעלות טענה מסוג זה לראשונה בסיכומי התשובה, ובוודאי שאין לקבלה באשר לא הונחה לה שום תשתית עובדתית מינימלית .

אשר להרמת המסך; הרמת מסך תבוצע רק במקרים מיוחדים המצדיקים נקיטת צעד כזה (רע"א 1759/93 שמעון כהן נ. בנק הפועלים בע"מ פ"ד מח (2), 143). במקרה שלפניי לא נטען, וממילא לא הוכח, כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הרמת מסך, כגון שימוש לרעה במסך ההתאגדות וכד'.

לפיכך, אני קובע כי התביעה נגד הנתבע מספר 2 נדחית. יחד עם זאת, בנסיבות העניין אינני סבור שהוא זכאי לכך שיפסקו הוצאות לטובתו.


6. ההתחשבנות הכספית
משבאנו לכאן, באה העת לפסוק לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט אילו סכומים תשלם טירניס לתובעים.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, ולאחר שעיינתי בראיות שהוגשו לבית המשפט, אני קובע כי טירניס תשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

א. סך של 102,426 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
ב. את מלוא סכום האגרה ששלמו התובעים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום האגרה ועד ליום התשלום בפועל.
ג. שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

למען הסר ספק, יצויין כי הסכום האמור כולל בתוכו את הסכום שנפסק בפסק הבורר. כמו כן, הסכום הסופי לתשלום נקבע לאחר שהבאתי בחשבון את כל טענות הצדדים לרבות, מחד, הצורך בקיזוז 5%, וזיכוי טירניס בגין תוספת אלומיניום ובגין עלות קיר התמך, ולרבות מאידך, זיכוי התובעים בגין איחור במסירת הבית, בגין שכ"ט מהנדס דואק (כפי שנתבע בכתב התביעה) ובגין חלקם בשכר טרחת הבורר.

ניתן היום כ' בשבט, תשס"ה (30 בינואר 2005) בהעדר הצדדים

אברהם רובין
, שופט

א בית משפט שלום 4282/00 צור דניאל, צור רבקה נ' טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן (פורסם ב-ֽ 30/01/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על צור דניאל, צור רבקה      דוח מידע משפטי על טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על צור דניאל, צור רבקה      דוחות מידע עסקי על טירניס ייזום וביצוע פרויקטים בע"מ, ארז רן


להסרת פסק דין זה לחץ כאן