ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ - פנחס פיגומים 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ פנחס פיגומים 88 בע"מ
 
ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ - פנחס פיגומים 88 בע"מ41072-07/14 בעק     11/02/2015תיקים נוספים על ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ
תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
בעק 41072-07/14 ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ נ' פנחס פיגומים 88 בע"מ
בית משפט השלום בכפר סבאבע"ק 41072-07-14 פנחס פיגומים 88 בע"מ
נ' יעקבי התזת בטון בע"מ ואח'


תיק חיצוני:מספר בקשה:4

בפני

כב' השופט
רונן פלג


המבקשת

ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ


נגד

המשיבה
פנחס פיגומים 88 בע"מפסק דין
חלקי

1.
המשיבה היא התובעת והמבקשת היא הנתבעת 2 בתיק שבכותרת.

2.
המשיבה הגישה כנגד המבקשת וכנגד הנתבעת 1, חברת "יעקבי התזת בטון" בע"מ, בקשה לאישור עיקול לפי תקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. הבקשה הוגשה לאחר שביום 29/6/14 הוטל עיקול זמני במסגרת ת.א. 54564-06-14 כדלקמן:

"... הנני נעתרת לבקשה ונותנת צו עיקול זמני על זכויות המשיבים (דוד ברינקר ו- "ת.ד. חסיני אש וחומצה" בע"מ - הערה שלי ר.פ.) אצל המחזיקה "יעקובי התזת בטון" בע"מ ו- "רותם אמפרט" בע"מ".

3.
ההליכים בתיק האחר ובתיק שבפני
י מבוססים בתמצית על הטענה, שהמבקשת והנתבעת 1 עשו יד אחת עם מר דוד ברינקר, החייב כספים לנושים רבים. לפי הנטען, המבקשת והנתבעת 1 מהוות מעין צינור לקבלת כספים על ידי דוד ברינקר, על מנת שיוכל להתחמק מנושיו.


המשיבה טוענת כי הנתבעת 1 חבה לדוד ברינקר כספים עבור פרויקטים אשר היא ביצעה איתו במשותף. עוד נטען כי המבקשת הינה רק כסות לדוד ברינקר השולט בה, כך שיש להרים את מסך ההתאגדות ולראות את המבקשת כדוד ברינקר עצמו.

4.
בבקשה לאישור העיקול נטען כי הנתבעת 1 מסרה הודעת מחזיק לבית המשפט בלבד בעוד שהמבקשת (הנתבעת 2) לא מסרה כל הודעה.

5.
ביום 13/10/14 ניתנה החלטה בת.א 54564-06-14, שהורתה על עיכוב ההליכים כנגד מר דוד ברינקר עקב הכרזתו כפושט רגל בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 11/6/14.

6.
בפני
י בקשת המבקשת לסילוק התובענה כנגדה על הסף או לחילופין לעיכוב ההליכים כנגדה.

7.
לטענת המבקשת, אין לבית המשפט הסמכות לדון בתביעה כל עוד ההליכים כנגד דוד ברינקר עוכבו ולא ניתנה רשות לחדשם מבית המשפט של פשיטת הרגל, לפי סעיף 20(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980.

8.
המשיבה טענה בתגובתה, כי הגישה בקשה לביטול הכרזתו של דוד ברינקר כפושט רגל וככל שזו אכן תבוטל, הרי שסיכויי תביעתה גבוהים. עוד נטען בתגובה, כי המבקשת מסייעת לדוד ברינקר להבריח כספים מנושיו וכי על אף שנמסר לה צו העיקול, היא לא מסרה הודעת מחזיק.

9.
בתשובתה לתגובה, המבקשת חזרה על טענותיה, כי מרגע שעוכבו ההליכים כנגד דוד ברינקר, הרי שהסעד הזמני פוקע וכי ככל שהמשיבה לא ביקשה את רשותו של בית המשפט של פשיטת הרגל, אין טעם לקיום ההליך. עוד נטען שהתביעה העיקרית כנגד הנתבעת 1 נדחתה על הסף ושבשלב זה תלויה ועומדת גם בקשתה של המבקשת בתביעה העיקרית לסילוק על הסף.

דיון והכרעה

10.
תקנה 101(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") קובעת כך:


"בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה:
(1)
מעשה בית דין.
(2)
חוסר סמכות.
(3)
כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע".

11.
התקנה קובעת כי בית המשפט רשאי לדחות תובענה על הסף, אך הוא אינו חייב לעשות כן. כבר נקבע בפסיקה, כי תקנה זו מיועדת "לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה, כאשר מפני טענת חוק או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט, בלא אשר ידון בית המשפט בכל השאלות השנויות במחלוקת".

וראה לעניין זה: ע"א 316/56 חיים קרמש ואח' נ' סול ואח' פ"ד יא 1336, 1341 ; ע"א 7261/97 שרבני ואח' נ' חברת האחים שבירו בע"מ ואח' פ"ד נד(4) 464, 478.

12.
דחיית תובענה על הסף היא אמצעי חמור, השמור לאותם מקרים קיצוניים הראויים לו. מכאן שהכרעה עניינית עדיפה כמעט תמיד על פני הפתרון הדיוני (ראה לעניין זה ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, פ"ד לו(2) 151, 155 - 156).

13.
בית המשפט יסלק תביעה על הסף רק כאשר כלו כל הקיצין וברור שהתובע לא יוכל לקבל את הסעד שביקש, אפילו יוכיח את כל העובדות הכלולות בכתב התביעה (ראה לענין זה: ע"א 109/84 ורבר ואח' נ' אורדן תעשיות בע"מ ואח', פ"ד מא(1) 577; ע"א 642/89 עזבון המנוח מאיר שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה, פ"ד מו(1) 470; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב - יפו, פ"ד מ(2) 668).

14.
בענייננו, התביעה הוגשה לפי תקנה 378 לתקנות, שכותרתה "מחזיק שלא הודה":

"(א)
לא הודה המחזיק כי נכסי המשיב מצויים בידו, או התנגד מכל טעם אחר לאישור העיקול או לא השיב כלל בתוך המועד שנקבע לו, יהא המבקש רשאי בתוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו תשובת המחזיק או בתוך חמישה עשר ימים מתום המועד האמור, הכל לפי נסיבות הענין, להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב לאישור העיקול.

(ב)
דינה של בקשה כאמור כדין כתב תביעה ויחולו עליה הוראות תקנה 19; דינו של מחזיק לענין אישור העיקול כדינו של נתבע, בשינויים המחויבים לפי הענין."

15.
תקנה 360 לתקנות מגדירה "מחזיק" כך:

"אדם, זולת המשיב בבקשה לסעד זמני, אשר ברשותו מצויים נכסים שלגביהם נתבקש או ניתן סעד זמני".

16.
עיון בצו העיקול מיום 29/6/14, שניתן בתביעה העיקרית ושמכוחו נפתח הליך זה, מעלה שהוא ניתן על זכויותיהם של דוד ברינקר ושל המבקשת אצל הנתבעת 1 ואצל חברת "רותם אמפרט" בע"מ. דהיינו, המחזיקות אליהן הופנה הצו הן הנתבעת 1 וחברת "רותם אמפרט" בע"מ. המבקשת איננה עונה על הגדרת "מחזיק".

17.
תוצאת הדברים היא שלמשיבה אין זכות להגיש כנגד המבקשת תובענה לפי תקנה 378 לתקנות.

18.
לאור האמור ובהתאם לסעיף 101(א)(3) לתקנות, סבורני כי לא מתקיימת עילת תביעה כנגד המבקשת וכי רק בשל כך יש לדחות את התובענה שהוגשה כנגדה על הסף.

19.
למעלה מן הדרוש, אף אם הייתה המבקשת בבחינת "מחזיק", הרי שלטענת המשיבה יש לראות בכספים המגיעים לה ככספו של דוד ברינקר. אם אכן כך, הרי שהיה מקום להעביר את אותם כספים לרשות הנאמן שמונה לדוד ברינקר. כל תוצאה אחרת הייתה עוקפת את החלטת בית המשפט המחוזי ומהווה העדפת נושים אסורה לטובת המשיבה.

20.
הבקשה לדחיית התובענה כנגד המבקשת על הסף מתקבלת. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בסך של 1,200 ₪.


ניתן היום,
כ"ב שבט תשע"ה, 11 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


בעק בית משפט שלום 41072-07/14 ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ נ' פנחס פיגומים 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/02/2015)תיקים נוספים על ת.ד חסיני אש וחומצה בע"מ
תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט