רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עיריית ירושלים

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
 
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עיריית ירושלים5656/15 רעא     01/09/2015תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עיריית ירושלים
רעא 5656/15 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עיריית ירושלים
החלטה בתיק רע"א 5656/15
בבית המשפט העליון


רע"א 5656/15לפני:

כבוד השופט י' דנציגר


המבקשת:
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מנ


ג


דהמשיבה:
עיריית ירושלים


בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 14.08.2015 בה"פ 11152-08-15 שניתנה על ידי כבוד השופט ד' מינץ

בשם המבקשת:
עו"ד בנימין שפר; עו"ד אוהד בן יהודה;

עו"ד יעל רוזנברג

בשם המשיבה:
עו"ד ענת צימרמן


החלטה

1.
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 14.8.2015 בה"פ 11152-08-15 (השופט
ד' מינץ
), בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה אשר יאסור על המשיבה לבצע עבודות בשטח קרקע של כ-1,100 מ"ר המצוי בחלקה 34 בגוש שומה 30731 בשכונת רמות בירושלים (להלן:
המקרקעין
).

העובדות

2.
בשנת 1986 זכתה המבקשת במכרז שפרסם מנהל מקרקעי ישראל לחכירת שני מגרשים בשכונת רמות בירושלים. בשנת 1989 הפקיעה המשיבה את המגרש שבו נמצא שטח המקרקעין העומד במוקד הבקשה. בשנת 2005 פנתה המבקשת למשיבה בבקשה לבטל את ההפקעה בטענה שתכליתה לא מומשה. לאחר שפנייתה לא נענתה, הגישה המבקשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה בקבעו כי העברת הזכויות במקרקעין נעשתה בהסכמה, וכי לא נפל שיהוי במימוש מטרת ההפקעה במידה כזו המצדיקה את ביטולה. עם זאת, נאמר שהמשיבה לא יכולה להשתהות במימוש מטרת ההפקעה "עד אין קץ" ולכן נקבע שעליה לעשות כן בתוך שלוש שנים [עת"מ (י-ם) 972/05
רמות ארזים חברה לבניין והשקעות בע"מ
נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
(27.2.2008), סגן הנשיא
ד' חשין
].

3.
בחלוף פרק זמן של שלוש שנים שבמהלכו המשיבה לא פעלה למימוש מטרת ההפקעה, עתרה המבקשת בשנית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
המבקשת טענה כי לנוכח כך שהמשיבה לא עמדה בהוראות פסק הדין הקודם יש לבטל את ההפקעה ולהעביר לידיה את המקרקעין. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה, בקבעו כי המטרה שלשמה הופקעו המקרקעין לא נזנחה, ובנוסף שלא חל שיהוי במימושה באופן שמצדיק את ביטול ההפקעה. נאמר כי אמנם הוראות פסק הדין לא קוימו כלשונן, ואולם בנסיבות העניין יש לתת למשיבה ארכה נוספת בת שנתיים בה היא תוכל להמשיך לפעול למימוש מטרת ההפקעה [עת"מ (י-ם) 20324-07-11

רמות ארזים חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' עיריית ירושלים

(14.1.2013), השופט
י' נועם
].

4.
ערעור שהוגש לבית משפט זה נדחה ברוב דעות של השופטים
א' רובינשטיין
ו
-א' שהם
, נגד דעתו החולקת של השופט
י' עמית
. בחוות דעת הרוב נקבע כי אמנם התנהלותה של המשיבה לאורך השנים בנוגע למימוש הייעוד הציבורי של המקרקעין הייתה "רחוקה עד מאוד" משיקוף התנהלות שלטונית ראויה. ואולם הוחלט כי חרף האמור, הרי שלנוכח ההתפתחויות התכנוניות המאוחרות עליהן העידה המשיבה לפיהן היא פועלת להגשמת הייעוד של המקרקעין, אין מקום להעניק למבקשת את הסעד החריג של ביטול ההפקעה. הערעור נדחה אפוא, ואולם יחד עם זאת קבע בית משפט זה סד זמנים, לפיו אם עד ליום
14.1.15
לא תחלנה עבודות בנייה במקרקעין ההפקעה תבוטל. כך צוין:

"כב.
נדגיש, כי תוצאה זו נגזרת במידה רבה מהתרשמותנו מן הצעדים המשמעותיים שננקטו למימוש לאחר פסק הדין נשוא הערעור וצורך הציבורי, ומהנחתנו כי הפעם תעמוד העיריה בדבריה. ואולם, בהינתן השיהוי הניכר במימוש מטרת ההפקעה עד לזמן האחרון, וכמובן ההיסטוריה של אי מימושו של פסק הדין מ-2008 – הנה אם עד למועד שנקצב בפסק דינו של בית המשפט קמא, קרי, 14.1.15 לא יינתן היתר בניה ולא
יוחל בעבודות ביצוע במקרקעין לצורך
בניית גן הילדים, נראה בכך משום שינוי נקודת האיזון בין אינטרס הפרט לצורך הציבורי. שתוצאתו תהיה ביטול ההפקעה, וככל שיושבו המקרקעין לידי המערערת יהא הדבר תוך החזר כספי הולם מצדה שייקבע אם בהסכמה ואם בבית המשפט.
"

[עע"ם 1405/13
רמות ארזים חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' עיריית ירושלים

, פסקה כב (9.3.2014) ההדגשה במקור – י.ד.].

5.
בחודש יולי 2015 פנתה המבקשת למשיבה בטענה כי היא לא החלה בביצוע עבודות הבנייה לפי הוראות פסק הדין הנ"ל, ולכן עליה להשיב את המקרקעין לידיה.
לאחר שהמשיבה לא הסכימה לדרישה זו הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי תובענה לאכיפת זכויותיה, ולצדה בקשה למתן צווי מניעה זמניים במעמד צד אחד אשר יורו למשיבה להימנע מביצוע עבודות במקרקעין עד להכרעה במחלוקת. ביום 5.8.2015 נדחתה הבקשה להוצאת צווי מניעה במעמד צד אחד, תוך שנאמר כי החלטה תינתן לאחר קבלת תגובת המשיבה. ביום 14.8.2015, לאחר שנתקבלה תגובת המשיבה, נדחתה הבקשה לגופה. בית המשפט קבע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה, מהסיבה שגם אם תובענת המבקשת תתקבל ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. לעומת זאת נאמר כי לציבור ייגרם נזק גדול אם הבנייה תעוכב בשים לב לפעולות התכנון והכנה הרבות שנעשו. לעניין סיכויי ההליך נאמר, כי אף אם נניח שהמשיבה אכן לא ביצעה פעולות הנחשבות ל"בנייה" (אלא רק פעולות תכנוניות או פעולות שוליות אחרות), ממילא קיים ספק רב אם בנסיבות העניין ההפקעה תבוטל. לצד האמור, ציין בית המשפט המחוזי כי המבקשת הגישה את בקשתה בשיהוי ניכר, כשמונה חודשים לאחר המועד שנקבע בפסק דינו של בית משפט זה כמועד האחרון להתחלת עבודות הבנייה.

6.
כלפי החלטת בית המשפט המחוזי הוגשה הבקשה דנא. המבקשת סבורה כי קביעות בית המשפט לעניין מאזן הנוחות ולעניין סיכויי ההליך שגויות. אשר למאזן הנוחות מדגישה המבקשת כי עד שיינתן

פסק דין
בתובענה, ייתכן כי העבודות יושלמו. המשמעות היא שאם המבקשת תזכה בתובענה יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, שכן הדבר עלול להיות כרוך בהריסת מבנים. אשר לשאלת סיכויי ההליך, המבקשת סבורה כי היות שמדובר בתובענה לאכיפת

פסק דין
של בית משפט זה, העוסקת בסוגיה "פרשנית", הרי שסיכויי ההליך גבוהים מאוד. לצד זאת, מעלה המבקשת טענות נוספות בנוגע לקביעות המופיעות בהחלטה, ביניהן הקביעה לפיה אין לשלול את טענת המשיבה לפיה פעולות שביצעה מהוות "עבודות בנייה" (פסקה 10 להחלטה); הקביעה כי יש מקום לבחון את השאלה האם ההליך המתאים לבירור המחלוקת הינו הליך מנהלי (פסקה 13 להחלטה);
והקביעה כי בקשת המבקשת הוגשה בשיהוי.

7.
המשיבה סומכת ידיה על החלטת בית המשפט המחוזי, וטוענת כי אין מקום להתערב בה. מעבר לכך, המשיבה מציינת כי היא עמדה בסד הזמנים שנקבע בהחלטת בית משפט זה, כאשר היא השלימה את הליכי התכנון, השיגה תקצוב, התקשרה עם קבלן לאחר הליך מכרז, והציבה גידור ושילוט במקרקעין. עוד מודגש, כי בהתאם לתכנית עבודה סדורה שהוכנה מראש, החלו להתבצע בעת האחרונה עבודות בנייה נוספות במקרקעין. המשיבה מציינת שהמבקשת ידעה לאורך תקופה ארוכה כי היא שוקדת ומבצעת פעולות כאמור, אך למרות זאת בחרה לפנות לבית המשפט המחוזי רק בחלוף שמונה חודשים מהמועד שנקבע בפסק דינו של בית משפט זה. לבסוף מדגישה המשיבה כי הושקעו כספים רבים בפרויקט, וכי ייגרם נזק כלכלי כבד לקופה הציבורית מעיכובים בהליך הבנייה, בין היתר לנוכח החוזה שנחתם בין המשיבה לקבלן. עוד נאמר, כי הואיל והמקרקעין מיועדים לבניית גן ילדים, כל עיכוב בעבודות הבנייה משמעו הלכה למעשה דחיית אכלוס גן הילדים שצפוי להיפתח בחודש ספטמבר לשנת 2016.

דיון והכרעה

8.
לאחר התלבטות, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.כידוע,
בית משפט זה אינו נוהג להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית בכל הנוגע למתן סעדים זמניים, ורשות ערעור בנוגע לעניינים אלו תינתן במקרים חריגים בלבד [ראו, למשל: רע"א 2881/15
קנפלר נ' אברהם
, פסקה 8 (11.5.2015); רע"א 3285/13
ד.כ חנויות להשכרה בהרצליה הצעירה בע"מ נ' חברת אברהם כהן ושות' חברה קבלנית בע"מ
, פסקה 14 (3.7.2013)].
בכפוף לאמת מידה זו, סבורני כי המקרה הנוכחי אינו מצדיק מתן רשות ערעור.


ראשית יצוין כי טענות רבות העולות בבקשה, מקומן להתברר בהליך העיקרי. כך למשל, טענת המבקשת לפיה יש לשלול את עמדת המשיבה כי פעולות שביצעה הן בגדר "פעולות בנייה" (כגון הליכי תכנון, התקשרות עם הקבלן, גידור והצבת שילוט), היא טענה אשר תוכרע לגופה בהליך העיקרי, ומובן כי אין זה נכון להכריע לגביה בהליך הנוכחי, באופן שעשוי להשפיע על ההכרעה העתידית. באותו אופן, גם טענות המבקשת בדבר הפורום המתאים לדיון בתובענה מכוח כללי הסמכות העניינית, אינן טענות שמקומן להתברר במסגרת ההכרעה בבקשה זו, בפרט כאשר בית המשפט המחוזי למעשה לא קבע לגביהן דבר.


יוצא כי הטענות המרכזיות הנדרשות הכרעה הן לעניין מאזן הנוחות, סיכויי הערעור וסוגיית השיהוי בהגשת הבקשה. באשר לאלו, אכן אין לכחד כי המקרה דנן אינו מובהק, וכי קיימים שיקולים כבדי משקל לכאן ולכאן לצורך ההכרעה בשאלה האם יש מקום להורות על הוצאת צווי מניעה. כך למשל, יש ממש בטענת המבקשת כי היות שמדובר בתובענה ל"אכיפת

פסק דין
" של בית משפט זה אשר סלע המחלוקת בה עוסק בשאלה "פרשנית", לא ניתן לשלול מכל וכל את סיכויי ההליך. מן הצד השני, יש טעם גם בטענת המשיבה לפיה בנסיבות העניין – בהן הושקעו כספים רבים בפרויקט; הושלמו הליכי התכנון; הוצאו היתרי בניה (לאחר מתן פסק דינו של בית משפט זה); נכרת חוזה עם קבלן; בוצעו עבודות גידור ושילוט ועוד – קיימת שאלה של ממש מדוע המשיבה לא פנתה בבקשה למתן צו מניעה זמן רב קודם לחודש יולי 2015. ודוק, אין מחלוקת כי המשיבה תפסה חזקה במקרקעין והציבה גידור ושילוט בו עובר למועד האחרון שנקבע בפסק דינו של בית משפט זה, ובנסיבות אלה ספק אם ניתן לקבל את טענת המבקשת כי לא השתהתה בהגשת בקשתה לבית המשפט המחוזי. יצוין כי שיקולים סותרים קיימים גם לעניין מאזן הנוחות, כאשר מחד יש לתת משקל לטענת המבקשת לפיה אם תתקבל תביעתה ייתכן ויהא קושי להשיב את המצב לקדמותו, ומאידך גיסא יש טעם גם בטענת המשיבה לפיה העיכוב בהליכי הבנייה עלול לגרום נזק לקופה הציבורית וכן להוביל לדחייה במועד אכלוס גן הילדים המיועד להיבנות במקרקעין.


משהתמונה המצטיירת הינה מורכבת, איני סבור כי נכון יהיה לומר כי בהכרח נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי, או כי המבקשת עמדה בבירור בנטל שהוטל עליה לצורך הוצאת צווי המניעה המבוקשים. כאמור, טענות בעלות משקל נטענו על ידי שני הצדדים, ולא שוכנעתי כי נפלה טעות ברורה בשקלולן ידי בית המשפט המחוזי. בסיכומו של דבר, אף אם ניתן היה להגיע למסקנות שונות לגבי מקצת מהקביעות בהחלטת בית המשפט (ואיני מביע דעה בעניין זה או אחר), דומה שהתוצאה הסופית הינה מתקבלת על הדעת. בכפוף לאמור לעיל, ומתוך נקודת המבט ממנה יש לגשת לבחינת בקשות לרשות ערעור, הגעתי לכלל מסקנה כי המקרה דנן אינו נופל בגדרם של המקרים המחייבים מתן רשות ערעור.

9.
אשר על כן הבקשה נדחית. ממילא מבוטל הצו הארעי שהוצא בהחלטתי מיום 19.8.2015. המבקשת תישא בהוצאת הבקשה לטובת המשיבה על הצד הנמוך, בסך 3,000 ש"ח.

10.
לנוכח העובדה שצווי מניעה לא הוצאו בסופו של דבר, יש לקוות כי הדיון בתובענה העיקרית יקודם ויתברר בהקדם, זאת בשים לב לכך שעל פניו לא נראה כי יריעת המחלוקת שבין הצדדים רחבה. זאת כמובן, לפי מיטב שיקול דעתו ואילוציו של בית המשפט הדן בתביעה העיקרית.


ניתנה היום, י"ז באלול התשע"ה (1.9.2015).
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

15056560_w02.doc

חכ
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.ilרעא בית המשפט העליון 5656/15 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עיריית ירושלים (פורסם ב-ֽ 01/09/2015)תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עיריית ירושלים
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט