אישור זכויות מינהל

אישור זכויות לפי גוש וחלקה ברשות מקרקעי ישראל
  לפי:    גוש וחלקה    מספר תיק ברמ"י


אישורי הזכויות מופקים מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)


מחיר לפלט אישור זכויות החל מ- ₪80 כולל אגרות


אישור זכויות מינהלשאלות ותשובות

אישור הזכויות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) זהו למעשה תעודת הזהות של הנכס אשר מציג מיהם הבעלים של הנכס, לכמה זמן הנכס חכור, האם יש משכנתאות או שיעבודים על הנכס ומידע נוסף על הבעלות. יש להבדיל בין נסח טאבו אשר מציג נתונים אודות נכסים השייכים למקרקעין (טאבו) לבין אישור זכויות המציג נתונים השייכים לרשות מקרקעי ישראל. אלו שני גופים שונים ועליכם לדעת לאיזה גוף שייך הנכס שלכם.

שימו לב:
1. במידה ואין פרצלציה לנכס, אישור הזכויות יצא בצורה מרוכזת ויראה את כל הבעלים של כל הבניין
2. במרחב יהודה ושומרון ניתן לאתר את הנכס לפי מספר תיק בלבד!

צריך להבחין בין שני שירותים אפשריים:

1. אישור זכויות - מידע על נכס אונליין - מובהר בזאת כי בשונה מ"אישור זכויות" רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י, ותיק הזכויות המנוהל ברמ"י לא נבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה.

2. אישור זכויות בעל תוקף משפטי מחייב - מסמך זה מפרט את הזכויות בנכס ומידע רלוונטי נוסף לגבי הנכס והשימוש בו בהתאם לרשום ברמ"י, ובכלל זה התחייבויות שנרשמו על המקרקעין לרישום משכנתאות ועיקולים, צווים שיפוטיים, בקשות להעברת זכויות, שימושים שאינם מוסדרים בחוזה וחובות כספיים בגין השימוש בנכס. שירות זה אינו ניתן אונליין והוא ישלח בדואר רגיל בלבד עפ"י הנתונים המופיעים ברמ"י.

שימו לב - "אישור זכויות" רשמי או הודעה על רישום זכויות יישלחו בדואר רגיל לכתובת הנכס הרשומה ברמ"י או בדואר רשום על שם בעל הזכויות לכתובת אחרת שיבחר. לא ניתן לקבל אישור זכויות למייל או לפקס וזמן הטיפול ומשלוח אישור הזכויות יכול לקחת עד 14 ימי עסקים

אישור זכויות הוא המקביל של נסח טאבו עבור נכסים במגזר העירוני וביו"ש המנוהלים ע"י רשות מקרקעי ישראל ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

שימו לב - אם הוצאתם נסח טאבו רגיל ובפרטי הבעלות על הנכס רשום רשות מקרקעי ישראל או חברה משכנת, תאלצו להוציא גם בקשת אישור זכויות על מנת לראות מי הם בעלי הזכויות על הנכס.

בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ולתקנות רשות מקרקעי ישראל (מאגר מידע), התשס"ד-2004, שהותקנו על פיו, רמ"י מנהלת מאגר מידע הפתוח לעיון הציבור.

המידע ניתן לגבי נכסי מגורים בלבד, למעט נחלות ומשקי עזר (עבור נכסי מגורים ביהודה ושומרון לא ניתן להנפיק פלט מידע). המידע כולל פרטים מזהים, התחייבויות לרישום משכנתאות, עיקולים, צווים שיפוטיים, בקשות להעברת זכויות ועוד.

המאגר כולל בשלב זה חלק מהנכסים שמנהלת הרשות; מידע לגבי יתרת הנכסים יתפרסם בעתיד בשלבים.

פלט המידע אונליין אינו מהווה אישור זכויות - בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של הרשות אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם הרשות, ותיק הזכויות המנוהל ברשות לא נבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה.

מסמך משפטי מחייב המפרט את הזכויות בנכס ומידע רלוונטי נוסף לגבי הנכס והשימוש בו בהתאם לרשום ברמ"י, ובכלל זה התחייבויות שנרשמו על המקרקעין לרישום משכנתאות ועיקולים, צווים שיפוטיים, בקשות להעברת זכויות, שימושים שאינם מוסדרים בחוזה וחובות כספיים בגין השימוש בנכס. אישור הזכויות נחתם על ידי גורם מורשה ברמ"י לאחר שתיק הזכויות המנוהל ברמ"י נבדק באופן פרטני. למען הסר ספק, אישור הזכויות אינו מהווה אישור לשימושים שאינם מוסדרים הידועים ושאינם ידועים לרמ"י. מסמך זה ישלח בדואר רגיל בלבד לכתובת המופיעה במערכת של רשות מקרקעי ישראל או בדואר רשום לבעלים הרשומים של הנכס.

חברה משכנת הינה צד להסכם פיתוח / חוזה חכירה / חוזה מכר, אשר על פי תנאיו עליו לבנות, לאכלס ולפעול לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. גורם משכן יכול להיות יזם, קבלן, חברה, עמותה.


בישראל פועלות אחת משש החברות האלה: עמיגור, עמידר, שיכון ופיתוח (אזורים), שיכון עובדים (שיכון ובינוי), משה"ב ורסקו, אשר להן הואצלו סמכויות לביצוע העברות זכויות בבנייה רוויה מהוונת.

אם אתם זקוקים לאישור זכויות מחברה משכנת עליכם לפנות ישירות לחברה המשכנת כדי לקבל את אישור הזכויות כנדרש.