משה את שלמה - חברה לבניה (1996) - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים

תוצאות על: משה את שלמה חברה לבניה (1996)

לדוחות על משה את שלמה חברה לבניה (1996)

 
תוצאות מצד הנתבעים

תוצאות על: משה את שלמה חברה לבניה (1996)


לדוחות על משה את שלמה חברה לבניה (1996)
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.